VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, v pátek 2. října 2020 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 do 14.00 hodin.

Hlasování probíhá pouze na území České republiky, a to ve třinácti krajích. Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz.

Na voličský průkaz může volič hlasovat i v jiném volebním okrsku, než do kterého náleží podle místa trvalého pobytu. Ve volbách do zastupitelstev krajů může volič takto hlasovat jen ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Požádat o voličský průkaz lze u obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města) v místě trvalého pobytu voliče. V žádosti se uvede jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu. Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář.

V písemné nebo elektronické podobě je nutné žádost doručit úřadu do 25. září 2020

- na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo

- v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

Osobně do 30. září 2020 do 16.00 hod; volič se dostaví na úřad, prokáže svou totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

Obecní úřad voličský průkaz předá voliči osobně nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle.

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně.

Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, neboť některé z kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic nekandidují ve všech krajích, nebo pokud kandidátní listina kandidujícího subjektu nebyla zaregistrována.

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději tři dny přede dnem voleb (29. září 2020).

Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti.

 

HLASOVÁNÍ

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad (tel. 519 444 555 nebo 519 444 611) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku. Telefonní spojení do okrskových volebních komisí bude zveřejněno na úřední desce nejpozději v pondělí 28. 9. 2020.

Možnost volit do zastupitelstva kraje pro osoby, jimž nařídila karanténu nebo izolaci krajská hygienická stanice nebo praktický lékař a voliče umístěné v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.

Pro tuto skupinu osob se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:

Hlasování v drive-in volební místnosti z automobilu – tato volební stanoviště budou zřízena v každém okresu, bude jich tedy 78. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla, jejich vybavení zajistí armáda. Hlasovat může volič ve středu ve volebním týdnu od 7 do 15 hodin. Informaci o umístění volebního stanoviště zveřejní krajský úřad na svých internetových stránkách do 17. 9. 2020.

Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno – pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Hlasovat bude možné od čtvrtka volebního týdne od 7 hodin do pátku volebního týdne do 18 hodin. (Čt 7-22 h, Pá 7-18 h).

Hlasování do zvláštní přenosné schránky – pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise v ochranných prostředcích. Tuto komisi budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou schránkou za občanem domů. Hlasování bude probíhat od pátku volebního dne od 7 hodin do soboty 14 hodin. (Pá 7-22 h, So 7-14 h).

Zvláštní způsoby hlasování a sčítání hlasů budou zajišťovat speciální hlasovací komise složené ze tří vojáků a zapisovatele jmenovaného krajským úřadem.

 

Volební okrsky a volební místnosti

volební okrsek č. 1 – volební místnost v Základní škole, Valtická 3, Mikulov

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Komenského, Koněvova, Mušlov, Na Hradbách, Novokopečná, Piaristů, Pod Platanem, Purkyňova, Rudolfa Gajdoše, U Bažantnice, U Celnice, U Mlýna, Valtická, Vídeňská, Zlámalova

 

volební okrsek č. 2 – volební místnost v Základní škole Hraničářů č. ev. 617, Mikulov

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:        

28. října, ČSČK, Hraničářů, Jiráskova, Nádražní, Pod Strání, Republikánské obrany, Spálený kopec, Sportovní, Větrná

 

volební okrsek č. 3 – volební místnost v Centru volného času, Vrchlického 11, Mikulov (dříve „DDM“)

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

1. května č. or. 1–36, Alf. Muchy, Česká, Erbenova, Husova, Kamenný řádek, Kapucínská, Kostelní nám., Kozí hrádek, Mlýnská, Na Jámě č. or. 1–39, Náměstí, Pavlovská č. or. 1–23, Poštovní, Svobody, Vrchlického, Wolkerova, Zámecká, Zámek,

 

volební okrsek č. 4 – volební místnost v budově Městského kina – kinoklub, Česká 4, Mikulov

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Brněnská, 22. dubna, Gorkého, K Vápence, Nová, Pod Hájkem, Sadová, Tyršova, U Staré brány

 

volební okrsek č. 5 – volební místnost v Základní škole, Pavlovská 52, Mikulov        

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

1. května č. or. 37–136, Habánská, Havlíčkova, Lidická, Na Jámě č. or. 40 – 89, Pavlovská č. or. 24-    103, Růžová, Střelnická, Školní, Venušina, Vinohrady

 

volební okrsek č. 6 – volební místnost v Základní škole, Pavlovská 52, Mikulov

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Bardějovská, Bezručova, Cihelna, Dukelská, Gagarinova, Hliniště, M. Majerové, Majakovského, Mariánský mlýn, Nerudova, U Lomu, Žižkova

 

volební okrsek č. 7 – volební místnost v Základní škole, Hraničářů č. ev. 617, Mikulov

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Kpt. Jaroše, St. Živného, Vinařská, Zd. Nejedlého

 

Podle zatím platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je povinnost vstupovat do volební místnosti s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Alena Vargová

Mikulov znak