Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Mikulov

Zveme všechny občany města na zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční ve středu 16. září 2020 v 16 hodin v zasedacím sále Městského úřadu Mikulov

 

PROGRAM:

 

 • Zahájení
 • Kontrola Usnesení č. 14/2020/I ze dne 24. 6. 2020 a 15/2020/I ze dne 15. 7. 2020
 • Zpráva o činnosti RM za období od 24. 6. 2020 do 24. 8. 2020 
 • Zápis z jednání kontrolního výboru 
 • Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic – lokalita „Pod Novou“
 • MAS Mikulovsko o.p.s. – zařazení území města Mikulova do územní působnosti MAS Mikulovsko 
 • Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti 
  • Žádost o nové projednání prodeje pozemků p. č. 459/1, 459/2, 459/4, 459/5v k. ú. Mikulov na Moravě
  • Návrh na odkup akcií společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav a.s.,
  • Výpravní budova, odpověď na žádost o odkup
  • Bezúplatný převod pozemků parcel č. 3373/2, 3374/6, 3374/7 v k.ú. Mikulov na Moravě
  • Bezúplatný převod pozemku p.č. 3088/330 v kú. Mikulov na Moravě, v lokalitě u lávky
  • Bezúplatný převod pozemku parcely č. 2594/1 v k.ú. Mikulov na Moravě
  • Prodej nemovité věci – části pozemku p.č. 459/1 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Alf. Muchy, kupující: Limpona s.r.o.,
  • Nesplnění závazků z kupní smlouvy na pozemek p.č. 1627, vč. rozestavěné stavby, ul. Koněvova – informace
  • Nabídka přímého prodeje pozemků p.č. 8705 a8719 v k.ú. Mikulov na Moravě
 • Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulov na r. 2020
 • Individuální dotace z rozpočtu města Mikulov v roce 2020
 • Dodatek č. 1 ke Smlouvě SML2000090_DDM
 • Dodatek č. 1 - Smlouvy o zajištění výstavby se společností Vodovody a kanalizace Břeclav a.s
 • Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
 • Návrhy, připomínky a podněty občanů města
 • Závěr

 

V Mikulově dne 7. 9. 2020

 Rostislav Koštial, starosta města Mikulov

Mikulov znak