Usnesení zastupitelstva města ze dne 16. 9. 2020

MĚSTO MIKULOV

Zastupitelstvo města

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

Výpis Usnesení č. 16/2020/I

přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 16. 9. 2020 ve velké zasedací místnosti MěÚ Mikulov v 16.00 hod.

 

Usnesení č. 1:

ZM schvaluje jako způsob hlasování veřejné.

Hlasování č. 4: 

Pro:  22    Proti:   0   Zdržel se: 0

 

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola Usnesení č. 14/2020/I ze dne 24. 6. 2020 a 15/2020/I ze dne 15. 7. 2020
 • Zpráva o činnosti RM za období od 24. 6. 2020 do 24. 8. 2020
 • Zápis z jednání kontrolního výboru
 • Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic – lokalita „Pod Novou“
 • MAS Mikulovsko o.p.s. – zařazení území města Mikulova do územní působnosti MAS Mikulovsko
 • Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
  • Žádost o nové projednání prodeje pozemků p. č. 459/1, 459/2, 459/4, 459/5 v k. ú. Mikulov na Moravě
  • Návrh na odkup akcií společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav a.s.,
  • Výpravní budova, odpověď na žádost o odkup
  • Bezúplatný převod pozemků parcel č. 3373/2, 3374/6, 3374/7 v k. ú. Mikulov na Moravě
  • Bezúplatný převod pozemku p. č. 3088/330 v k. ú. Mikulov na Moravě, v lokalitě u lávky
  • Bezúplatný převod pozemku parcely č. 2594/1 v k. ú. Mikulov na Moravě
  • Prodej nemovité věci – části pozemku p. č. 459/1 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Alf. Muchy, kupující: Limpona s.r.o.,
  • Nesplnění závazků z kupní smlouvy na pozemek p. č. 1627, vč. rozestavěné stavby, ul. Koněvova – informace
  • Nabídka přímého prodeje pozemků p. č. 8705 a8719 v k. ú. Mikulov na Moravě
 • Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulov na r. 2020
 • Individuální dotace z rozpočtu města Mikulov v roce 2020
 • Dodatek č. 1 ke Smlouvě SML2000090_DDM
 • Dodatek č. 1 - Smlouvy o zajištění výstavby se společností Vodovody a kanalizace Břeclav a.s
 • Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
 • Návrhy, připomínky a podněty občanů města
 • Závěr

Usnesení č. 2:

ZM schvaluje předložený program zasedání Zastupitelstva města Mikulov.

Hlasování č. 5:

Pro:    22     Proti:  0   Zdržel se: 0

Usnesení č. 3:

ZM schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva města Mikulov ze dne
16. 9. 2020 pana Mgr. Jaromíra Crhana a pana Ing. Vladimíra Zicha.

Hlasování č. 6: 

Pro:   22   Proti:    0    Zdržel se: 0

 

Bod č. 2 Kontrola Usnesení č. 14/2020/I ze dne 24. 06. 2020 a Usnesení

č. 15/2020/I ze dne 15. 07. 2020

Usnesení č. 4:

ZM schvaluje Kontrolu Usnesení č. 14/2020/I ze dne 24. 06. 2020 a Usnesení č. 15/2020/I ze dne 15. 07. 2020. 

Hlasování č. 7:

Pro:  22    Proti: 0       Zdržel se:  0

 

Bod č. 3 Zpráva o činnosti RM za období od 24. 6. 2020 do 24. 8. 2020

Usnesení č. 5:

ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM za období od 24. 6. 2020 do 24. 8. 2020.

Hlasování č. 8:

Pro:   19   Proti:   0   Zdržel se: 3

 

Bod č. 4 Zápis z jednání kontrolního výboru dne 2. 9. 2020

Usnesení č. 6:

1)       ZM ukládá vedení města oslovit AK Mgr. Houžvičku s doplněním právní analýzy o nezodpovězené části dotazu, a to tedy zda má pro město Mikulov význam se s odkazem na čl. 5 písm. b) Smlouvy o právu provést stavbu zabývat skutečností, zda případná zahájená stavba parkoviště byla provedena v souladu s platnými právními a technickými předpisy (v původním dotazu bylo formulováno jako soulad s oborovými technickými předpisy).

2)       ZM ukládá vedení města přijmout příslušná opatření pro zajištění kontroly plnění smluvních ustanovení a doplnění ustanovení o protokolárním předání a převzetí.

V situacích, kdy je vydáván souhlas se stavbou na pozemku města a ještě neexistuje dostatečně konkrétní projektová dokumentace, formulovat souhlas jako předběžný a závazně se ve smyslu stavebních předpisů vyjadřovat k finální a kompletní projektové dokumentaci.

3)       ZM žádá vedení města o předložení konkrétních opatření vedoucích k systematické nápravě uvedených bodů. Termín do 14. 10. 2020.

4)       ZM bere na vědomí zápis z kontrolního výboru ze dne 2. 9. 2020.

Hlasování č. 9:

Pro:  22    Proti:    0    Zdržel se: 0

 

Bod č. 5 Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic – lokalita „Pod Novou“

Usnesení č. 7:

ZM rozhodlo o názvech nových ulic dle předloženého materiálu a to:

Mapa varianta II

Lokalita 4                     ul. Košuličova

Lokalita 5                     ul. Jüttnerova

Hlasování č. 10:
Pro:  21    Proti:   1     Zdržel se: 0

 

Bod č. 6  MAS Mikulovsko o.p.s. – zařazení území města Mikulova do územní působnosti MAS Mikulovsko

Usnesení č. 8:

Zastupitelstvo města souhlasí se zařazením území města Mikulova do územní působnosti MAS Mikulovsko pro programové období 2021-2027.

Hlasování č. 11:

Pro:  15    Proti:   3     Zdržel se:  4

 

Bod č. 7 Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti

Bod č. 7. 1. Žádost o nové projednání prodeje pozemků p. č. 459/1, 459/2, 459/4, 459/5  v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatel: Štěpán Ballai, Dobré Pole č. 10, 691 81 Dobré pole

Usnesení č. 9:

Zastupitelstvo města rozhodlo nevyhovět žádosti pana Štěpána Ballaie podané dne 3.8.2020 č.j. MUMI 20029049, ohledně prodeje pozemků parcel č. p. č. 459/1, 459/2, 459/5 (všechny ostatní plocha) a p.č. 459/4 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez čp/če (občanská vybavenost) v k.ú. Mikulov na Moravě.

Hlasování č. 12:

Pro:   22   Proti:   0     Zdržel se:  0

Bod č. 7. 2. Návrh na odkup akcií společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav a.s.,

Usnesení č. 10:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej 3152 ks akcií Vodovodů a kanalizací Břeclav a.s, kmenové akcie ve formě na majitele, ISIN CZ0009064952, kupujícímu Vodovodům a kanalizacím Břeclav a.s a kupní smlouvu o úplatném převodu cenných papírů ve zněním předloženém Vodovody a kanalizacemi Břeclav a.s.

Hlasování č. 13:

Pro:  22    Proti:   0     Zdržel se:  0

Bod č. 7. 3. Výpravní budova, odpověď na žádost o odkup¨

Usnesení č. 11:

Zastupitelstvo města bere na vědomí vyjádření Správy železnic, státní organizace, ohledně nemožnosti odprodeje p.č. 2021, jehož součástí je budova č.p. 968 (výpravní budova) v k.ú. Mikulov na Moravě.

ZM ukládá starostovi města usilovat o zapsání budovy do seznamu nemovitých kulturních památek.

Hlasování č. 14:

Pro:  22    Proti:   0     Zdržel se:  0

Bod č. 7. 4. Bezúplatný převod pozemků parcel č. 3373/2, 3374/6, 3374/7 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě u vlakového nádraží od vlastníka - ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mikulov

Usnesení č. 12:

Zastupitelstvo města schvaluje:

- bezúplatný převod pozemků p.č. 3373/2, p.č. 3374/6, p.č. 3374/7 – ostatní plochy, v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě u vlakového nádraží, od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mikulov

a
- smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM
/BBV/1461/2020-BBVM ve znění předloženém ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Hlasování č. 15:

Pro:  22    Proti:   0     Zdržel se:  0

Bod č. 7. 5. Bezúplatný převod pozemku p.č. 3088/330 v k.ú. Mikulov na Moravě, v lokalitě u lávky

Usnesení č. 13:

Zastupitelstvo města schvaluje

- bezúplatný převod pozemku p.č. 3088/330 – ostatní plocha, v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě u lávky, od vlastníka - ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mikulov

a

- smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM /BBV/1684/2020-BBVM ve znění předloženém ČR ÚZSVM.

Hlasování č. 16:

Pro:  22    Proti:  0      Zdržel se:  0

Bod č. 7. 6. Bezúplatný převod pozemku parcely č. 2594/1, v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ulice Bezručova od vlastníka - ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mikulov

Usnesení č. 14:

Zastupitelstvo města schvaluje:

- bezúplatný převod pozemku p.č. 2594/1– ostatní plocha, v k. ú. Mikulov na Moravě, od

ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mikulov

a

- smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM /BBV/3627/2020-BBVM ve znění předloženém ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Hlasování č. 17:

Pro:   22   Proti:   0     Zdržel se:  0

Bod č. 7. 7. Prodej nemovité věci – části pozemku p.č. 459/1 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Alf. Muchy, kupující: Limpona s.r.o.

Usnesení č.  15:

Zastupitelstvo města Mikulov schvaluje prodej nemovité věci – části pozemku p.č. 459/1 dle geometrického plánu č. 4021-339/2017 se jedná o pozemek p.č. 459/8 (zast.pl.) o výměře
1 m2, v lokalitě ul. Alf. Muchy v k. ú. Mikulov na Moravě za cenu 12 001 Kč/m2 + DPH v platné výši společnosti Limpona s. r. o., IČ 26939002, se sídlem Alf. Muchy 297/7, 692 01 Mikulov ve znění předloženém MPO.

Hlasování č. 18:

Pro:  21    Proti:   0     Zdržel se:  0

Bod č. 7. 8. Nesplnění závazků z kupní smlouvy na pozemek p. č. 1627, vč. rozestavěné stavby, ul. Koněvova – informace

Usnesení č. 16:

ZM bere na vědomí informace MPO o nesplnění závazků z kupní smlouvy uzavřené dne 21. 12. 2004 mezi městem Mikulov (prodávající) a Jiřím Marianem, ing. – TRIM, Praha 10, Konojedská 18/1560 (kupující), ve znění dodatků, předmět prodeje – pozemek p. č. 1627, jehož součástí je stavba (rozestavěná budova) v k. ú. Mikulov na Moravě.

 

ZM rozhodlo postupovat dle čl. V smlouvy písm. a), tj. jednostranně odstoupit od smlouvy a požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1 mil. Kč za podmínek dohodnutých ve smlouvě.

Hlasování č. 19:

Pro:  22    Proti:   0     Zdržel se:  0

Bod č. 7. 9.  Nabídka přímého prodeje pozemků p.č. 8705 a 8719 v k.ú. Mikulov na Moravě

Usnesení č.  17: (protinávrh Mgr. Jedlička)

Zastupitelstvu města rozhoduje koupit nemovité věci:

- pozemek parcela č. 8705 o výměře 163 m2, v k. ú. Mikulov na Moravě, za cenu 89.441 Kč

- pozemek parcela č. 8719 o výměře 139 m2, v k. ú. Mikulov na Moravě, za cenu 74.723 Kč, od České republiky, dle předložené nabídky č.j. MUMI 19050110 ze dne 9.12.2019.

Hlasování č.  20:

Pro:  17  Proti:   2    Zdržel se:  2

 

Bod č. 8 Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulov na r. 2020

Usnesení č. 18:

ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulov s tím, že příjmy rozpočtu se zvyšují o 11.372 tis. Kč a výdaje se zvyšují o 11.372 tis. Kč se změnou navrženou v průběhu jednání tj. na straně výdajů se položka „výkupy“ navyšuje o částku 200 tis. Kč a rozpočtová rezerva se  snižuje o částku 200 tis. Kč tj. celková upravená výše rezervy je 8.663 tis. Kč.

ZM schvaluje změnu závazných ukazatelů na straně příjmů dle tabulky příloha č. 1 a na straně výdajů dle tabulky -  přílohy č. 2se změnou navrženou v průběhu jednání  a změnu závazných ukazatelů ve vztahu k příspěvkovým organizacím dle tabulky č. 3.

Hlasování č. 21:

Pro:  22    Proti:   0     Zdržel se:  0

Bod č. 9 Individuální dotace z rozpočtu města Mikulov v roce 2020

Usnesení č. 19: (protinávrh Mgr. Jedlička)

1. ZM v souladu s § 85 písm. c) a § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním zřízení), v zn. pozd. předpisů, schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Mikulov dle předloženého návrhu s tím, že se na základě návrhu předloženého na jednání ZM navyšuje částka pro žadatele Muzejní spolek na 68 000 Kč.

2.  ZM v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích )obecní zřízení), ve znění pozd. předpisů, schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace dle předloženého s tím, že ve smlouvě pro žadatele Muzejní spolek, z.s. se předložené znění smlouvy upravuje následovně: v článku  IV. Odst. 1 se původní částka 45.000 Kč nahrazuje částkou 68.000 Kč a v čl. V odst. 1 se taktéž částka 45.000 Kč nahrazuje částkou 68.000 Kč v souladu s usnesením o schválení dotace pro Muzejní spolek ve výši 68.000 Kč.

Hlasování č. 22:

Pro:  22    Proti:   0     Zdržel se:  0

 

Bod č. 10 Dodatek č. 1 ke Smlouvě SML2000090_DDM

Usnesení č. 20:

ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SML2000090 s příjemcem Dům dětí a mládeže Mikulov, příspěvková organizace, Svobody 241/6, Mikulov dle předloženého znění.

Hlasování č. 23:

Pro:  21    Proti:   0     Zdržel se:  0

 

Bod č. 11 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění výstavby technické infrastruktury

Usnesení č. 21:

 • Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění výstavby technické infrastruktury v předloženém znění s tím, že v čl. IV se doplní odstavec 8., který bude znít takto: Rozsah a cena veškerých víceprací nad rámec předpokládaných nákladů bude předem odsouhlasena pověřeným zástupcem Města Mikulov.

Hlasování č. 24:

Pro:  22    Proti:   0     Zdržel se:  0

 

Bod č. 12 Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

 

Bod č. 13 Návrhy, připomínky a podněty občanů města

 

Bod č. 14 Závěr

V Mikulově dne 24. 9. 2020

 

Rostislav Koštial, starosta města Mikulov

Mgr. Bc. Leona Alexová, MBA, místostarostka 

Sylva Chludilová, místostarostka

Mikulov znak