Městský úřad Mikulov. Seznamte se, prosím! - odbor stavební a životního prostředí

 

Na stránkách Zpravodaje města Mikulov vám postupně představujeme odbory Městského úřadu Mikulov. Dnes jsme vyzpovídali vedoucího odboru stavebního a životního prostředí Martina Sedliského.

  • Můžete čtenářům přiblížit, co všechno Váš odbor zajišťujete, jaká je jeho náplň?

 Seznam agend odboru stavebního a životního prostředí je velmi bohatý:

Stavební úřad

Úřad územního plánování

Silniční správní úřad

Vodoprávní úřad

Speciální silniční stavební úřad

Odpadové hospodářství

Ochrana ovzduší

Ochrana zvířat proti týrání

Péče o veřejnou zeleň

Ochrana zemědělského půdního fondu

Státní správa lesa

Státní správa myslivosti

Státní správa rybářství – rybářské lístky

Kolik zaměstnanců má odbor?
„V současné době má odbor sedmnáct zaměstnanců, na konci září však odchází jeden pracovník stavebního úřadu a ke konci října další. Momentálně jsou tedy vypsána dvě výběrová řízení na doplnění těchto pozic.“

Co všechno mohou občané na vašem odboru vyřídit (nejčastěji vyřizují)?
„Rozsah správních činností odboru je velmi široký. Významnou část tvoří agenda stavebního úřadu, dále je to agenda úřadu územního plánování, vodoprávní úřad, silniční správní úřad, patří sem činnosti, jako je ochrana přírody, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana ovzduší a výkon státní správy lesů, myslivosti nebo rybářství. Dále tu můžete najít péči o veřejnou zeleň ve městě, řešení problematiky odpadů nebo ochranu zvířat proti týrání.

Převážná část správní agendy je zajišťována pro občany celého obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov, některé agendy jako například stavební úřad mají správní obvod menší a některé pouze na území obce Mikulov (např. kácení dřevin mimo les).“

Jaká agenda je nejvytíženější?
„Těžko říci, která agenda je nejvytíženější, nicméně velký objem práce je především na stavebním úřadě, což je spojeno především se stavebním boomem v Mikulově i v okolních obcích. Mikulovsko se v posledních letech stalo velmi atraktivní turistickou destinací, což s sebou nese výrazný nárůst stavební činnosti. Toto má potom vliv na probíhající správní řízení a stavebnímu úřadu to komplikuje stavební řízení. S tím jde ruku v ruce také potřeba aktualizace územních plánů nebo zvyšování se počtu žádostí o závazná stanoviska z hlediska ochrany ovzduší a odpadového hospodářství atd. Významný vliv na naši práci má také skutečnost, že část správního obvodu se nachází na územní CHKO Pálava, a to má také svá specifika, především z hlediska požadavků na územní plány.“

V čem je vaše agenda/práce specifická?
„Jak jsem řekl již výše, těch specifik je hned několik, jednak široký záběr činností, které jako odbor zajišťujeme, dále potom překrývání přenesené státní správy a samosprávy, což je někdy náročné. Také dynamika ve vývoji právních předpisů je spíše komplikací, než něčím, co by naši práci usnadňovalo. V poslední době také časté personální změny.“

Co Vás osobně na této práci (pozici) nejvíce baví a naopak je nejnáročnější?
„Ve funkci pověřeného vedoucího odboru pracuji necelé dva roky, někdy je to opravdu náročné, což je dáno jednak počtem pracovníků odboru, tak i rozsahem činností, které zajišťujeme. Nicméně bych chtěl, aby mí kolegové chodili do práce rádi a klienti, kteří k nám chodí vyřizovat své záležitosti, aby se u nás cítili dobře. Jestli tomu tak je, nebo ne, to nechám na posouzení jiným.“

Jaké jsou kontakty, adresa a úřední dny a hodiny pro občany.
„Odbor stavební a životního prostředí se nachází ve druhém mezipatře, výtahem 4. podlaží, část odboru je potom ve druhém patře výtahem 5. podlaží.

Úřední hodiny jsou pondělí 8.00–17.00, úterý 8.00–14.00 a středa 8.00–18.00, mimo tyto dny je nutné si případné schůzky domluvit telefonicky nebo e-mailem, čtvrtky a pátky využívají kolegové pro jednání mimo úřad, proto je nutné si jejich přítomnost v kanceláři ověřit předem. Telefonické a e-mailové kontakty jsou na úřední desce města a na webových stránkách.“

Jitka Sobotková

Mikulov znak