Dotace na obnovu památek

Tak jako v minulých letech byly i v letošním roce zastupitelstvem města poskytnuty dotace na obnovu kulturních památek z dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti památkové péče, ve kterém byla pro letošní rok alokována částka 500 tis. korun.

Cílem tohoto dotačního programu je podpora zachování a obnovy nemovitých i movitých kulturních památek. Poskytnuté finanční prostředky mají vlastníkům kulturních památek pomoci se zajištěním spolufinancování zvýšených nákladů na obnovu těchto objektů. Na základě podaných žádostí tak byly v letošním roce podpořeny celkem čtyři projekty.

Prvním z nich je provedení další etapy konzervace starších kamenných náhrobků na ploše židovského hřbitova v Mikulově. V rámci postupné obnovy areálu hřbitova, která probíhá kontinuálně již od roku 2007, je na letošní rok naplánována obnova 168 kusů náhrobků. Jedná se o největší a nejstarší židovský hřbitov na Moravě, kde se nachází celkem 4201 náhrobků ve stáří od 16. do 20. století. Pozastavení probíhajících degradačních procesů na těchto náhrobcích a zlepšení jejich výrazových kvalit je proto žádoucí.

Další podpořenou akcí je restaurování vnitřní výmalby objektu v ul. Vrchlického 7. Zde byla v rámci prováděné celkové obnovy objektu nalezena ornamentální výzdoba, která je příkladem tradiční umělecko-řemeslné práce pocházející z druhé poloviny devatenáctého století. Autenticky dochovaná výmalba tak bude po svém restaurovaní dokladem životního stylu, estetického cítění a požadavků na výtvarný aspekt výzdoby interiérů měšťanských sídel v průběhu 19. století.

Další příspěvek poslouží na provedení opravy uličního průčelí objektu v ul. Svobody 19. Tento barokní dům je součástí řadové zástavby vybudované již kardinálem Dietrichsteinem pro loretánské poutníky přicházející na mariánskou pouť na Svatý kopeček. Celková oprava omítek uliční fasády a výměna vstupního schodiště je žádoucí pro obnovu památkových hodnot tohoto objektu.

Poslední akcí je příspěvek na opravu statiky a obnovu uliční fasády domu v ul. Alf. Muchy 12. Objekt situovaný na okraji původní židovské čtvrti, který obsahuje renesanční a barokní jádro, je narušen statickými poruchami způsobenými havarijním stavem krovu. Přitom došlo k vyklonění celého uličního průčelí směrem do ulice. Celková obnova střešního pláště byla provedena již v r. 2017, v letošním roce zamýšlí vlastník tedy i dokončení poškozeného uličního průčelí.

Josef Hromek, odbor rozvoje a živnostenského podnikání MěÚ Mikulov – památková péče

Foto: Židovský hřbitov

zidovsky hrbitov