Výpis Usnesení č. 17/2020/I Zastupitelstva města Mikulov

MĚSTO MIKULOV

Zastupitelstvo města

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

Výpis Usnesení č. 17/2020/I

přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 11. 11. 2020 ve velké zasedací místnosti MěÚ Mikulov v 16.00 hod.

 

Bod č. 1 Zahájení

Usnesení č. 1:

ZM schvaluje jako způsob hlasování veřejné.

Hlasování č. 2: 

Pro:  21    Proti: 0       Zdržel se: 0

 

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola Usnesení č. 16/2020/I ze dne 16. 9. 2020
 • Zpráva o činnosti RM za období od 7. 9. 2020 do 26. 10. 2020
 • Zápis z jednání finančního výboru
 • Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
  • Prodej částí pozemků p. č. 491/1 a p. č. 494/1 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující p. J.K.
  • Žádost nájemců bytu č. 4 v BD na Náměstí 31/20 v Mikulově o odprodej
  • Žádost o odprodej částí pozemků p. č. 2190/12 a p. č. 3107/1 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatel: L.M.
  • Žádost o odprodej pozemku p. č. 2025 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatel: B.Z.
  • Bezúplatný převod pozemků p. č. 3088/765, 3088/766, 3088/767, 3088/768, 3088/769 – vše ostatní plochy v k. ú. Mikulov na Moravě,
 • Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města Mikulov na rok 2020
 • Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
 • Návrhy, připomínky a podněty občanů města
 • Závěr

Usnesení č. 2:
ZM schvaluje předložený program zasedání Zastupitelstva města Mikulov.

Hlasování č. 3:
Pro:    21     Proti:  0   Zdržel se: 0

Usnesení č. 3:
ZM schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva města Mikulov ze dne
11. 11. 2020 paní Janku Šišulákovou a paní Sylvu Chludilovou.

Hlasování č. 4: 
Pro:   21   Proti:    0    Zdržel se: 0

 

Bod č. 2 Kontrola Usnesení č. 16/2020/I ze dne 16. 09. 2020
Usnesení č. 4: (protinávrh Mgr. Jedlička)

ZM schvaluje Kontrolu Usnesení č. 16/2020/I ze dne 16. 09. 2020 s výjimkou plnění usnesení k bodu 4 Zápis z jednání kontrolního výboru dne 2.9.2020 (usnesení č. 6) odstavec 2. ZM požaduje předložení plnění tohoto usnesení po projednání v kontrolním výboru.

Hlasování č. 5:
Pro:  20    Proti:   0     Zdržel se:  1

 

Bod č. 3 Zpráva o činnosti RM za období od 7. 9. 2020 do 26. 10. 2020

Usnesení č. 5:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM za období od 7. 9. 2020 do 26. 10. 2020.

Hlasování č. 6:
Pro:   18   Proti:   0   Zdržel se: 3

 

Bod č. 4 Zápis z jednání finančního výboru

Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo města:

- ukládá vedení   města projednat snížení ceny Zpravodaje v RM,
- bere zápis z jednání finančního výboru ze dne 30.9.2020 na vědomí.

Hlasování č. 7:
Pro:   21   Proti:    0   Zdržel se: 0

Bod č. 5  Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti

Bod č. 5. 1. Prodej částí pozemků p. č. 491/1 a p. č. 494/1 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující p. J. K.

Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitých věcí v k. ú., Mikulov na Moravě – částí pozemků p. č. 491/1 a p. č. 494/1 označených v geometrickém plánu č. pl.  4303-089/2020 ze dne 3. 9. 2020 jako pozemky p. č. 491/3 o výměře 6 m2 a p. č. 494/5 o výměře 12 m2 p. J. K., bytem Mikulov za kupní cenu  69 696 Kč (tj. 57 600 Kč + DPH) a kupní smlouvu ve znění předloženém majetkoprávním odborem.

Hlasování č. 8:
Pro:   18   Proti:   0     Zdržel se:  3

 

Bod č. 5. 2. Žádost nájemců bytu č. 4 v BD na Náměstí 31/20 v Mikulově o odprodej, žadatelé: manželé C.

Usnesení č. 8:
ZM zamítá žádost č.j. MUMI 40983/20 manželů C. o odkoupení bytu č. 4 v BD na Náměstí č. or. 20, č.p. 31 v Mikulově do jejich vlastnictví.

Hlasování č.  9:
Pro:   21   Proti:  0     Zdržel se: 0

Bod č. 5. 3. Žádost o odprodej částí pozemků p. č. 2190/12 a p. č. 3107/1 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatel: pan L. M.

Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo města Mikulov zamítá žádost č.j. MUMI 20034843 pana L. M., bytem Mikulov o odprodej částí pozemků p. č. 2190/12 (zastavěná plocha a nádvoří) a p. č. 3107/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o celkové výměře 88 m2 v k.ú. Mikulov na Moravě.

Hlasování č. 10:
Pro:   21   Proti:  0     Zdržel se:  0

Bod č. 5. 4. Žádost o odprodej pozemku p.č. 2025 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatel: paní B. Z.

Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo města Mikulov zamítá žádost č.j. MUMI 20038843 paní B. Z., bytem Mikulov o odprodej pozemku p. č. 2025 (zahrada) o výměře 1 297 m2 v k. ú. Mikulov na Moravě, za účelem zřízení květinové a bylinkové zahrady.

Hlasování č. 11:
Pro:   21   Proti:   0    Zdržel se:  0

Bod č. 5. 5. Bezúplatný převod pozemků p.č. 3088/765, 3088/766, 3088/767, 3088/768, 3088/769 – vše ostatní plochy v k. ú. Mikulov na Moravě, v lokalitě lávky u vlakového nádraží od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mikulov

Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo města schvaluje:

- bezúplatný převod pozemků p. č. 3088/765, p. č. 3088/766, p. č. 3088/767, p. č. 3088/768, p. č. 3088/769 – ostatní plochy, v k. ú. Mikulov na Moravě, v lokalitě u vlakového nádraží, od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mikulov

a

- smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. UZSVM /BBV/7073/2020-BBVM par. č. 3088/765, parc. č. 3088/766, parc, č 3088/767, parc. č. 3088/768 a parc. č. 3088/769 v k.ú. Mikulov na Moravě, obec Mikulov z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Mikulov, ve znění předloženém ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Hlasování č. 12:
Pro:   21   Proti:   0     Zdržel se:  0

 

Bod č. 6 Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města Mikulov na r. 2020

Návrh usnesení č. 12: (protinávrh Mgr. Jedlička)
ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 6 k rozpočtu města Mikulov se změnou navrženou na jednání ZM tedy v části výdajů se neschvaluje úprava u položky „knihovna a Galerie“ a částka 10.000 tis. Kč se přesouvá do rezervy, tj. příjmy rozpočtu se zvyšují o 8.824 tis. Kč a výdaje se zvyšují o 8.824 tis.  Kč a rozpočtová rezerva se zvyšuje o částku 6.376 tis. Kč.

ZM schvaluje změnu závazných ukazatelů na straně příjmů dle tabulky příloha č. 1 a na straně výdajů dle tabulky - přílohy č. 2 se změnou přijatou v průběhu jednání ZM a změnu závazných ukazatelů ve vztahu k příspěvkovým organizacím dle tabulky č. 3.

Hlasování č. 14:
Pro:  18    Proti:   0     Zdržel se:  3

 

Bod č. 7 Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

 

Bod č. 8 Návrhy, připomínky a podněty občanů města

Bod č. 9 Závěr

V Mikulově dne 19. 11. 2020

 

Rostislav Koštial, starosta města Mikulov

Mgr. Bc. Leona Alexová, MBA, místostarostka města Mikulov

Sylva Chludilová, místostarostka města Mikulov

Mikulov znak