Nové mapování katastru města Mikulov

Vážení občané,katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav bude ve městě Mikulov a katastrálním území Mikulov na Moravě provádět obnovu operátu novým mapováním. Práce na obnově operátu započne v tomto měsíci. Obnova se týká zejména intravilánu obce, všech dotčených staveb a pozemků. Zpracovávaná lokalita byla rozdělena na tři části - Etapu 1, Etapu 2 a Etapu 3, které budou řešeny postupně za sebou. Začínat se bude Etapou 1.

Cílem nového mapování je vytvoření nové digitální mapy a prověření souladu údajů katastru se skutečným stavem v terénu a v případě nalezení nesouladu jeho odstranění a následné odstranění nedostatečné kvality katastrálních map, které jsou doposud v k.ú. Mikulov na Moravě platné. Obnovu operátu novým mapováním vyhlašuje katastrální úřad, pokud současná katastrální mapa již nevyhovuje současným požadavkům na vedení katastru.

Pro občany nejdůležitější etapou celého procesu mapování je etapa tzv. „zjišťování průběhu hranic". Ti, kteří jsou vlastníky pozemků, by měli vědět, že zúčastnit se zjišťování průběhu hranic osobně, na základě pozvánky katastrálního úřadu, je v jejich osobním zájmu. Zjišťování hranic provádí komise, jejímž předsedou je pracovník katastrálního úřadu - komisi tvoří pracovníci katastrálního úřadu, zástupci Města Mikulov a dalších orgánů. Při zjišťování hranic se rozlišují hranice vlastnické, hranice druhů pozemků, popřípadě rozhraní způsobu využití nemovitostí, obvody budov, hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky. Komise prověřuje i další údaje, které jsou obsahem katastru, a to údaje o vlastníku, druh pozemku, způsob využití pozemku a typ a způsob využití stavby, číslo popisné budovy nebo evidenční číslo, místní a pomístní názvy a další prvky polohopisu.

Při tomto zjišťování mají vlastníci pozemků příležitost vyřešit si řadu nejasností a problémů u dotčených pozemků a staveb. Ke zjišťování hranic katastrální úřad vždy postupně zve, v určitý den, dotčené vlastníky, aby si před komisí vzájemně odsouhlasili průběh svých vlastnických hranic a jejich označení. Proto je velmi důležité, aby se pozvané osoby zúčastnily jednání. V místě nejasného průběhu vlastnických hranic se mohou vlastníci sousedních pozemků dohodnout na jejich průběhu a označení až při samotném zjišťování v terénu. Povinností vlastníků je trvalým způsobem na vlastní náklad označit nesporné hranice svých pozemků.

Podle zaznamenaného a zaprotokolovaného výsledku zjišťování hranic bude následně provedeno jejich zaměření. Měření bude pro občany zdarma. Zaměřeny budou lomové body hranic pozemků a staveb. Ze souřadnic těchto lomových bodů budou vypočítány nové výměry pozemků, tyto spočítané výměry pozemků budou zavedeny do obnovené evidence katastru nemovitostí. Po zaměření bude vyhotovena digitální katastrální mapa - výsledek činnosti mapování. Proto je tak důležité být osobně přítomen u zjišťování průběhu hranic parcel ve Vašem vlastnictví. Veškeré práce od zjišťování průběhu hranic, následného zaměření a vyhotovení výsledné digitální katastrální mapy Etapy 1 katastrálního území budou trvat až do konce roku 2023. Těšíme se na Vaši spolupráci.

Ing. Radim Osičkaředitel Katastrálního pracoviště v Břeclavi

etapa1 page 001

 

přehled etap page 001