Zápis z Usnesení 23. zasedání zastupitelstva města Mikulov ze dne 15.9.2021

Usnesení z 23. zasedání

Zastupitelstva města Mikulov konaného dne 15.9.2021

 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

Bod č. 1: Zahájení

ZM schvaluje

 

jako způsob hlasování veřejné.

 

přijato, pro:20, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:5

 

Číslo usnesení: ZM23/2021/1/1

 

ZM schvaluje

 

předložený program zasedání Zastupitelstva města Mikulov

 

přijato, pro:20, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:5

 

Číslo usnesení: ZM23/2021/1/2

 

ZM schvaluje

 

za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva města Mikulov ze dne 15. 9. 2021 paní Kateřinu Šílovou a  pana Ing. Tomáše Ranzenhofera Ph.D.

 

přijato, pro:20, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:5

 

Číslo usnesení: ZM23/2021/1/3

 

Bod č. 2: Kontrola Usnesení č. 21/2021/I ze dne 23.06.2021 a kontrola Usnesení č. 22/2021/I ze dne 28.06.2021

ZM schvaluje

 

Kontrolu Usnesení č. 21/2021/I ze dne 23. 06. 2021.

 

přijato, pro:21, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM23/2021/2/1

 

ZM schvaluje

 

Kontrolu Usnesení č. 22/2021/I ze dne 28. 06. 2021.

 

přijato, pro:21, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM23/2021/2/2

 

Bod č. 3: Zpráva o činnosti RM

ZM si vyhrazuje - protinávrh Mgr. Jedlička

 

rozhodnutí v záležitosti schválení nájemní smlouvy na pronájem pozemku parcela číslo 6173 v k.ú. Mikulov na Moravě (meruňkový sad)

 

přijato, pro:14, proti:3, zdrželo se:4, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM23/2021/3/1

 

ZM bere na vědomí

 

zprávu o činnosti RM za období od 21. 6. 2021 do 30. 8. 2021.

 

přijato, pro:18, proti:0, zdrželo se:3, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM23/2021/3/2

 

Bod č. 4: Zápis z jednání kontrolního výboru dne 1. 9. 2021

ZM schvaluje - procesní návrh Ing. Mihalík

 

hlasovat o každém bodě samostatně

 

přijato, pro:14, proti:1, zdrželo se:6, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM23/2021/4/1

 

ZM bere na vědomí

 

zápis z jednání kontrolního výboru dne 1. 9. 2021.

 

přijato, pro:13, proti:2, zdrželo se:6, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM23/2021/4/2

 

Bod č. 5: Žádost o prodej části pozemku  p. č. 1959/1 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatelé:  O.K. a M.K., Hotel Bonsai s. r. o.

ZM zamítá

 

žádost č. j. MUMI  21020931  [osobní údaj odstraněn] Mikulov, Republikánské obrany 1606, Hotel Bonsai s. r. o. o prodej části pozemku p. č. 1959/1 vyznačené v příloze žádosti v k. ú. Mikulov na Moravě za účelem umístění  nádob na odpad.

 

přijato, pro:20, proti:1, zdrželo se:0, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM23/2021/5/1

 

Bod č. 6: Prodej nemovité věci – části pozemku p.č. 3347/242 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Dukelská, kupující: J. K. a K. K.

ZM schvaluje

 

prodej nemovité věci – části pozemku p.č. 3347/242 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 2010 m2 v lokalitě ul. Dukelská za kupní cenu 703500,- Kč (tj. 350,- Kč/m2)  [osobní údaj odstraněn]

 

přijato, pro:19, proti:1, zdrželo se:1, nehlasovalo:4

Číslo usnesení: ZM23/2021/6/1

 

 

 

 

 

 

 

ZM ukládá

MPO připravit návrh kupní smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými tímto usnesením, a to po předložení geometrického plánu k oddělení výše uvedené části pozemku p.č. 3347/242 žadateli, dále po projednání obsahu návrhu smlouvy s kupujícím předložit tento návrh RM k projednání a následně ZM ke schválení.

 

přijato, pro:19, proti:1, zdrželo se:1, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM23/2021/6/2

 

 

 

Bod č. 7: Prodej nemovité věci - pozemku p.č. 2532/446 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatelé: J. K., J. K.

ZM rozhodlo

 

neprodat nemovitou věc – pozemek p. č. 2532/446 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 24 m2 v k.ú. Mikulov na Moravě za účelem zřízení pojezdového přístupu z veřejné komunikace.

 

přijato, pro:20, proti:1, zdrželo se:0, nehlasovalo:4

 Číslo usnesení: ZM23/2021/7/1

 

 

 

 

Bod č. 8: Prodej částí pozemků p.č. 1915/4 a 1921/4 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. 28.října, kupující  EG.D, a.s.

ZM žádá - protinávrh Mgr. Jedlička

 

o předložení architektonického návrhu a projednání v komisi výstavby a architektury

 

přijato, pro:21, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:4

Číslo usnesení: ZM23/2021/8/1

 

 

 

 

Bod č. 9: Prodej pozemku p. č. 139/8 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující J.K.

ZM schvaluje

 

prodej nemovité věci v k. ú. Mikulov na Moravě - pozemku p. č. 139/8 o výměře 23 m2  panu [osobní údaj odstraněn]  za kupní cenu 139 150 Kč a kupní smlouvu ve znění předloženém majetkoprávním odborem.

 

přijato, pro:16, proti:1, zdrželo se:4, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM23/2021/9/1

 

 

 

Bod č. 10: Prodej části pozemku p. č. 3338 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující: L.G. a M. G.

ZM schvaluje

 

prodej nemovité věci v k. ú. Mikulov na Moravě - části pozemku p. č. 3338 označené v geometrickém plánu č. pl. 4310-123/2020 ze dne 22. 6. 2021 jako p. č. 3338/2 o výměře 2 m2   [osobní údaj odstraněn] , za kupní cenu 14 002 Kč a kupní smlouvu ve znění předloženém majetkoprávním odborem.

 

přijato, pro:16, proti:3, zdrželo se:1, nehlasovalo:5
Číslo usnesení: ZM23/2021/10/1

 

 

 

 

Bod č. 11: Prodej pozemků  p. č. 3088/424  a části p. č. 3088/423 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující L.Š. a P.Š.

ZM schvaluje

 

prodej nemovité věci v k. ú. Mikulov na Moravě - pozemku p. č. 3088/424 o výměře 23 m2 a části pozemku p. č. 3088/423 označené v geometrickém plánu č. pl. 4371-024/2021 ze dne 11. 5. 2021  jako p. č. 3088/770 o výměře 14 m2  [osobní údaj odstraněn] za kupní cenu 92 500 Kč a kupní smlouvu ve znění předloženém majetkoprávním odborem.

 

přijato, pro:20, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:5

 

Číslo usnesení: ZM23/2021/11/1

 

 

Bod č. 13: Návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci - pozemku p.č. 3337/10 – ostatní plochy, v k. ú. Mikulov na Moravě

ZM schvaluje

 

bezúplatný převod pozemku p.č. 3337/10 – ostatní plocha, v k. ú. Mikulov na Moravě, od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mikulov

a smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM /BBV/3272/2021-BBVM ve znění předloženém ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

přijato, pro:21, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM23/2021/13/1

 

 

Bod č. 14: Převod pozemků v lokalitě býv. kasáren v Mikulově z majetku korporace Albellus s.r.o., se sídlem Brno, Řečkovice, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, do vlastnictví města Mikulov.

ZM schvaluje

 

1.      Za kupní cenu ve výši 500,- Kč nabytí nemovitých věcí z majetku obchodní společnosti Albellus s.r.o., se sídlem Brno-Řečkovice, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, do vlastnictví Města Mikulov, a to:

a)     pozemku p.č.  2532/424 v k.ú. Mikulov na Moravě,

b)     pozemku p.č.  2532/118 v k.ú. Mikulov na Moravě,

c)     pozemku p.č.  2532/226 v k.ú. Mikulov na Moravě,

d)     pozemku dle GP 4323-3891/2020 p.č. 2532/12 v k.ú. Mikulov na Moravě, 

e)     pozemku dle GP 4323-3891/2020 p.č. 2532/128 v k.ú. Mikulov na Moravě.

 

2.      Kupní smlouvu o převodu nemovitých věcí konkretizovaných v odst. 1 tohoto usnesení dle návrhu, vypracovaného sekretariátem tajemníka.

 

přijato, pro:17, proti:1, zdrželo se:3, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM23/2021/14/1

 

Bod č. 15: Právní analýza - parkoviště pro bytový dům Republikánské obrany č.p. 1818

ZM bere na vědomí

 

Právní analýzu vypracovanou Mgr. Tomášem Danielem a usnesení RM ze dne 30.08.2021 k tomuto materiálu.

 

přijato, pro:17, proti:0, zdrželo se:4, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM23/2021/15/1

 

Bod č. 16: Pravidla MESOH ve městě Mikulov

ZM schvaluje

 

pravidla MESOH ve městě Mikulov v předloženém znění s tím, že v čl. 2 odst. 1 schvaluje variantu B – bez EKO bodů za nakupování

 

přijato, pro:18, proti:0, zdrželo se:3, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM23/2021/16/1

 

 

Bod č. 17: Obecně závazná vyhláška města č.7/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

ZM schvaluje - protinávrh Mgr. Jedlička

 

Obecně závaznou vyhlášku města č. 7/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství v předloženém znění s tím, že v čl. 8 odst. 2) se za stávající text doplní věta: Pro potřeby tohoto ustanovení se bytovou jednotkou rozumí jakákoli nemovitá věc, ve které je přihlášena k trvalému pobytu alespoň jedna osoba

 

přijato, pro:19, proti:2, zdrželo se:0, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM23/2021/17/1

 

 

Bod č. 18: Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulov na r. 2021

ZM bere na vědomí - protinávrh Mgr. Jedlička

 

návrh etap pro realizaci akce „Parkoviště Na Hradbách“ dle předloženého návrhu.

 

přijato, pro:15, proti:5, zdrželo se:1, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM23/2021/18/1

 

ZM schvaluje

 

 RO č. 4 v předložením znění s tím, že příjmy rozpočtu města se navyšují o částku 6.776 tis. Kč a výdaje rozpočtu se navyšují o částku 6.776 tis. Kč; schválený schodek rozpočtu se nemění.

 

přijato, pro:17, proti:1, zdrželo se:3, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM23/2021/18/2

 

ZM schvaluje

 

změnu závazných ukazatelů na straně příjmů dle tabulky příloha č. 1 a na straně výdajů dle tabulky – přílohy č. 2 a změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 3 tohoto materiálu.

 

přijato, pro:17, proti:1, zdrželo se:3, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM23/2021/18/3

 

ZM schvaluje

 

čerpání výdajů z položky "parkoviště Na Hradbách" příprava prováděcího projektu“ dle schváleného rozpočtu města na rok 2021.

 

přijato, pro:17, proti:1, zdrželo se:3, nehlasovalo:4
Číslo usnesení: ZM23/2021/18/4

 

 

 

Bod č. 19: Žádosti o individuální dotace

ZM schvaluje

 

poskytnutí individuální dotace žadateli Box Mikulov, z. s., Novosedly 95 na realizaci akce Zlatá rukavice města Mikulov ve výši 35.000 Kč

 

přijato, pro:18, proti:1, zdrželo se:1, nehlasovalo:5

 

Číslo usnesení: ZM23/2021/19/1

 

ZM schvaluje

 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov mezi městem Mikulov a  spolkem Box Mikulov, z.s. dle předloženého návrhu.

 

přijato, pro:18, proti:1, zdrželo se:1, nehlasovalo:5

 

Číslo usnesení: ZM23/2021/19/2

 

ZM neschvaluje

 

poskytnutí individuální dotace žadateli Fotbalový klub - FC Pálava Mikulov ve výši 29.000 Kč.

 

přijato, pro:18, proti:1, zdrželo se:1, nehlasovalo:5

 

Číslo usnesení: ZM23/2021/19/3

 

V Mikulově dne 22.9.2021

………………………………….

Rostislav Koštial

starosta města Mikulov

………………………………….

Mgr. Bc. Leona Alexová, MBA

místostarostka města Mikulov

………………………………….

Sylva Chludilová

místostarostka města Mikulov