Zápis z usnesení 25. zasedání Zastupitelstva města Mikulov

Usnesení z 25. zasedání

Zastupitelstva města Mikulov konaného dne 8.12.2021

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

Bod č. 1: Zahájení

ZM schvaluje

 

jako způsob hlasování veřejné.

 

přijato, pro:18, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:7

 

Číslo usnesení: ZM25/2021/1/1

 

ZM schvaluje

 

předložený program zasedání Zastupitelstva města Mikulov.

 

přijato, pro:18, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:7

 

Číslo usnesení: ZM25/2021/1/2

 

ZM schvaluje

 

za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva města Mikulov ze dne 8. 12. 2021 paní JUDr. Květoslavu Budínovou a pana Ing. Petra Marcinčáka, MBA.

 

přijato, pro:18, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:7

 

Číslo usnesení: ZM25/2021/1/3

 

Bod č. 2: Kontrola Usnesení č. 24/2021/I ze dne 10. 11. 2021

ZM schvaluje

 

Kontrolu Usnesení č. 24/2021/I ze dne 10. 11. 2021.

 

přijato, pro:17, proti:0, zdrželo se:1, nehlasovalo:7

 

Číslo usnesení: ZM25/2021/2/1

 

Bod č. 3: Zpráva o činnosti RM

ZM bere na vědomí

 

zprávu o činnosti RM ze dne 15. 11. 2021.

 

přijato, pro:16, proti:0, zdrželo se:2, nehlasovalo:7

 

Číslo usnesení: ZM25/2021/3/1

 

Bod č. 5: Zápis z jednání finančního výboru

ZM bere na vědomí

 

zápis z jednání finančního výboru ze dne 20.10.2021.

 

přijato, pro:18, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:7

 

Číslo usnesení: ZM25/2021/5/1

 

Bod č. 6: Žádost o prodej pozemků p. č. 2488/36 a p.č. 2488/39, ul. Dukelská,
žadatel: A. H.

ZM odkládá – protinávrh Starosta

 

tento bod do dalšího zasedání ZM a ukládá MPO požádat komisi výstavby a architektury o vyjádření k této záležitosti.

 

přijato, pro:17, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:8

 

Číslo usnesení: ZM25/2021/6/1

 

Bod č. 8: Žádost o pronájem (prodej) pozemku p.č. 3000/11 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. U Celnice, žadatel M. F.

ZM zamítá

 

žádost p. [osobní údaj odstraněn] o odprodej pozemku p. č. 3000/11 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. U Celnice, a to z důvodu neschválené studie „Mikulov územní studie pro lokalitu Bažantnice“.

 

přijato, pro:17, proti:1, zdrželo se:0, nehlasovalo:7

 

Číslo usnesení: ZM25/2021/8/1

 

Bod č. 9: Prodej pozemku p. č. 1397 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. 1. května,
kupující J. D.    

ZM schvaluje

 

schvaluje odprodej nemovité věci – pozemku p. č. 1397, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 74 m2 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. 1. května za kupní cenu 170 200 Kč panu [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn] a kupní smlouvu ve znění předloženém majetkoprávním odborem.

 

přijato, pro:18, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:7

 

Číslo usnesení: ZM25/2021/9/1

 

Bod č. 10: Prodej části pozemku p.č. 2531/1 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. Dukelská, kupující EG.D, a.s. s vyjádřením komise výstavby a architektury

ZM bere na vědomí

 

doporučení komise výstavby a architektury ze dne 18. 10. 2021 ve věci trafostanice na ul. Dukelská

 

přijato, pro:18, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:7

 

Číslo usnesení: ZM25/2021/10/1

 

 

 

 

ZM schvaluje

 

prodej nemovité věci ve vlastnictví Města Mikulov – části pozemku p. č. 2531/1 (dle geometrického pl. č. 4562-321/2020 se jedná o pozemek p. č. 2531/154 o výměře 25 m2 ) v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. Dukelská, kupující - společnost EG.D, a. s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 BRNO za kupní cenu 105 875 Kč včetně DPH a kupní smlouvu ve znění předloženém majetkoprávním odborem.

 

přijato, pro:18, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:7

 

Číslo usnesení: ZM25/2021/10/2

 

Bod č. 11: Prodej částí pozemků p.č. 1915/4 a 1921/4 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. 28. října, kupující EG.D, a.s. a návrh komise výstavby a architektury

ZM bere na vědomí

 

doporučení komise výstavby a architektury ze dne 18. 10. 2021 ve věci trafostanice na ul. 28. října.

 

přijato, pro:18, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:7

 

Číslo usnesení: ZM25/2021/11/1

 

ZM schvaluje

 

prodej nemovitých věcí ve vlastnictví Města Mikulov – částí pozemků p. č. 1915/4 a 1921/4 (dle geometrického pl. č. 4369-50/2021 se jedná o pozemek p. č. 1915/12 o výměře 9 m2 a pozemek p. č. 1921/16 o výměře 16 m2) v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. 28. října společnosti  EG. D, a. s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 BRNO za účelem výstavby distribuční trafostanice za kupní cenu ve výši 105 875 Kč včetně DPH a kupní smlouvu ve znění předloženém majetkoprávním odborem.

 

přijato, pro:18, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:7

 

Číslo usnesení: ZM25/2021/11/2

 

Bod č. 12: Prodej částí pozemku p. č. 7949 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující: V. L.

ZM schvaluje

 

prodej nemovitých věcí v k. ú. Mikulov na Moravě – částí pozemku p. č. 7949 (ost. plocha-ost. komunikace) označených v geometrickém plánu č. pl. 4579-061/2021 ze dne 2. 8. 2021 jako p. č. 7949/2 o výměře 84 m2 (ost. plocha-jiná plocha) a jako p. č. 7949/3 o výměře 73 m2 (ost. plocha-jiná plocha) [osobní údaj odstraněn], za kupní cenu 18 840 Kč a kupní smlouvu ve znění předloženém majetkoprávním odborem.

 

přijato, pro:16, proti:1, zdrželo se:1, nehlasovalo:7

 

Číslo usnesení: ZM25/2021/12/1

 

Bod č. 13: Žádost o pacht, popř. nájem pozemku p.č. 6173 v k.ú. Mikulov na Moravě (meruňkový sad), žadatelka J. V.

ZM bere na vědomí

 

že, Rada města Mikulov zamítla žádost [osobní údaj odstraněn] o pacht, popř. nájem pozemku p. č. 6173 v k. ú. Mikulov na Moravě.

 

přijato, pro:18, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:7

 

Číslo usnesení: ZM25/2021/13/1

 

Bod č. 14: Návrh nájemní smlouvy ohledně pozemku p.č. 6173 v k.ú. Mikulov na Moravě, meruňkový sad

ZM schvaluje

 

nájem pozemku p.č. 6173 v k.ú. Mikulov na Moravě s nájemcem Spolek Meruňkový sad, spolek, se sídlem Havlíčkova 198, 664 42 Modřice a nájemní smlouvu ve znění předloženém MPO.

 

přijato, pro:13, proti:3, zdrželo se:2, nehlasovalo:7

 

Číslo usnesení: ZM25/2021/14/1

 

Bod č. 15: Návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci – pozemku p.č. 851/4 – ostatní plocha, v k. ú. Mikulov na Moravě

ZM schvaluje

 

bezúplatný převod pozemku p. č. 851/4 – ostatní plocha, v k. ú. Mikulov na Moravě, od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mikulov a smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP 15/07 Ab ve znění předloženém ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

přijato, pro:17, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:8

 

Číslo usnesení: ZM25/2021/15/1

 

Bod č. 16: Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic v lokalitě bývalých kasáren

ZM rozhodlo

 

o názvech nových ulic dle předloženého materiálu a to:

Lokalita 1                    ul. Československých legií

Lokalita 2                    ul. Slovácké brigády

 

přijato, pro:17, proti:0, zdrželo se:1, nehlasovalo:7

 

Číslo usnesení: ZM25/2021/16/1

 

Bod č. 17: Dodatek č.4 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK

ZM schvaluje

 

dodatek č. 4 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK.

 

přijato, pro:16, proti:0, zdrželo se:2, nehlasovalo:7

 

Číslo usnesení: ZM25/2021/17/1

 

Bod č. 18: Uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. 185/2020

ZM schvaluje

 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku č. 185/2020

 

přijato, pro:18, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:7

 

Číslo usnesení: ZM25/2021/18/1

 

 

 

 

ZM pověřuje

 

starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku č. 185/2020

 

přijato, pro:18, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:7

 

Číslo usnesení: ZM25/2021/18/2

 

Bod č. 19: Žádost o individuální dotaci - FC Pálava Mikulov

ZM schvaluje

 

poskytnutí individuální dotace žadateli Fotbalový klub – FC Pálava Mikulov spolek ve výši Kč 29.000,-- na akci Pálava pro Podluží.

 

přijato, pro:17, proti:1, zdrželo se:0, nehlasovalo:7

 

Číslo usnesení: ZM25/2021/19/1

 

ZM schvaluje

 

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov mezi městem Mikulov a FC Pálava Mikulov dle předloženého znění.

 

přijato, pro:17, proti:1, zdrželo se:0, nehlasovalo:7

 

Číslo usnesení: ZM25/2021/19/2

 

Bod č. 20: Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města na r. 2021

ZM schvaluje

 

Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města Mikulov na r. 2021 se změnou předloženou na jednání dne 8. 12. 2021 s tím, že příjmy rozpočtu se navyšují o částku 1055 tis. Kč a výdaje rozpočtu se zvyšují o částku 1.055 tis. Kč, schválený schodek se nemění.

 

přijato, pro:18, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:7

 

Číslo usnesení: ZM25/2021/20/1

 

ZM schvaluje

 

změnu závazných ukazatelů na straně příjmů dle tabulky příloha č. 1 a na straně výdajů dle tabulky – přílohy č. 2 se změnou schválenou na jednání dne 8. 12. 2021 a změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 3 tohoto materiálu.

 

přijato, pro:18, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:7

 

Číslo usnesení: ZM25/2021/20/2

 

ZM pověřuje

 

radu města k provedení nezbytných rozpočtových opatření v období od posledního jednání zastupitelstva do 31. 12. 2021.

 

přijato, pro:18, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:7

 

Číslo usnesení: ZM25/2021/20/3

 

 

 

Bod č. 21: Pravidla rozpočtového provizoria na r. 2022

ZM schvaluje

 

Pravidla rozpočtového provizoria pro město Mikulov na r. 2022.

 

přijato, pro:18, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:7

 

Číslo usnesení: ZM25/2021/21/1

 

Bod č. 22: Příspěvek na nadstandard dopravní obslužnosti IDS JMK na rok 2022

ZM schvaluje

 

zabezpečení nadstandardní dopravní obslužnosti (městská doprava) na rok 2022 ve stejném rozsahu jako v roce 2021.

 

přijato, pro:15, proti:0, zdrželo se:3, nehlasovalo:7

 

Číslo usnesení: ZM25/2021/22/1

 

V Mikulově dne 16.12.2021

………………………………….

Rostislav Koštial

starosta města Mikulov

………………………………….

Mgr. Bc. Leona Alexová, MBA

místostarostka města Mikulov

………………………………….

Sylva Chludilová

místostarostka města Mikulov