Výpis z usnesení 2. zasedání zastupitelstva

Usnesení z 2. zasedání

Zastupitelstva města Mikulov konaného dne 16. 11. 2022

 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

Bod č. 1: Zahájení

ZM schvaluje

 

jako způsob hlasování veřejné.

 

přijato, pro:24, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:1

 

Číslo usnesení: ZM2/2022/1/1

 

Bod č. 3: Schválení programu

ZM schvaluje

 

předložený program zasedání Zastupitelstva města Mikulov, doplněný o bod č. 16: Zřízení osadního výboru, stanovení počtu členů, předsedy a ostatních členů výboru a bod č. 17: Zásady ochrany osobních údajů pro členy ZM. Číslování následujících bodů se posune.

 

přijato, pro:24, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:1

 

Číslo usnesení: ZM2/2022/3/1

 

Bod č. 4: Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

ZM schvaluje

 

za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva města Mikulov ze dne 16. 11. 2022 paní Mgr. Hanu Míčkovou a pana Mgr. Karla Pavlíka.

 

přijato, pro:23, proti:0, zdrželo se:1, nehlasovalo:1

 

Číslo usnesení: ZM2/2022/4/1

 

Bod č. 5: Kontrola Usnesení č. 29/2022/I ze dne 14. 9. 2022 a č. 1/2022/J ze dne 24. 10. 2022

ZM schvaluje

 

Kontrolu Usnesení č. 29/2022/I ze dne 14. 9. 2022 a Kontrolu Usnesení č.1/2022/J ze dne 24. 10. 2022.

 

přijato, pro:24, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:1

 

Číslo usnesení: ZM2/2022/5/1

 

Bod č. 6: Zpráva o činnosti RM

ZM bere na vědomí

 

zprávu o činnosti RM za období od 14. 9. 2022 do 2. 11. 2022.

 

přijato, pro:23, proti:0, zdrželo se:1, nehlasovalo:1

 

Číslo usnesení: ZM2/2022/6/1

 

Bod č. 7: Nabídka koupě id 1/2 pozemků v k.ú. Mikulov, vila na ulici Vrchlického

ZM schvaluje – protinávrh Ing. et Ing. Hlavenka

 

ukončení diskuse o daném bodě.

 

přijato, pro:21, proti:2, zdrželo se:1, nehlasovalo:1

 

Číslo usnesení: ZM2/2022/7/1

 

ZM stahuje – protinávrh Ing. Daniel, MBA, MSc.

 

tento bod z programu dnešního jednání zastupitelstva města.

 

přijato, pro:17, proti:5, zdrželo se:1, nehlasovalo:2

 

Číslo usnesení: ZM2/2022/7/2

 

Bod č. 8: Žádost o prodej pozemku p. č. 1627 v k. ú.  Mikulov na Moravě, Zveřejnění č. 34/MA-2022

ZM rozhodlo

 

neprodat nemovitou věc ve vlastnictví města Mikulov pozemek parcelu č. 1627 - zastavěnou plochu a nádvoří, jejíž součástí je stavba rozestavěné budovy, v k. ú. Mikulov na Moravě.

 

přijato, pro:20, proti:2, zdrželo se:2, nehlasovalo:1

 

Číslo usnesení: ZM2/2022/8/1

 

Bod č. 9: Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2023

ZM schvaluje

 

příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2023 a úhradu finančního příspěvku dle vyčíslení ve výši 742.700,-Kč.

 

přijato, pro:21, proti:1, zdrželo se:2, nehlasovalo:1

 

Číslo usnesení: ZM2/2022/9/1

 

Bod č. 10: Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulov na r. 2022

ZM schvaluje

 

rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulov na r. 2022 s tím, že příjmy a výdaje rozpočtu se navyšují o částku 4.648 tis. Kč a schválený schodek rozpočtu se nemění.

 

přijato, pro:21, proti:1, zdrželo se:2, nehlasovalo:1

 

Číslo usnesení: ZM2/2022/10/1

 

ZM schvaluje

 

změnu závazných ukazatelů na straně výdajů dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a upravuje vztahy k příspěvkovým organizacím dle přílohy č. 2.

 

přijato, pro:22, proti:0, zdrželo se:1, nehlasovalo:2

 

Číslo usnesení: ZM2/2022/10/2

 

 

Bod č. 11: Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace

ZM schvaluje

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace mezi Městem Mikulov a Památky Pálavy, z. s. v předloženém znění.

 

přijato, pro:24, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:1

 

Číslo usnesení: ZM2/2022/11/1

 

Bod č. 12: Svěření úkolů místostarostovi a místostarostce

ZM schvaluje

 

svěření místostarostovi Ing. arch. Ivo Hrdličkovi a místostarostce Mgr. Petře Korlaar úkolů v tom rozsahu, jak je uvedeno v návrhu.

 

přijato, pro:22, proti:0, zdrželo se:2, nehlasovalo:1

 

Číslo usnesení: ZM2/2022/12/1

 

Bod č. 13: Zřízení kontrolního výboru, stanovení počtu členů, volba předsedy a dalších členů výboru

ZM schvaluje

 

že při projednávání bodů č. 13, 14 a 16 programu dnešního zasedání se bude hlasovat o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy a schválením jednoho z návrhů budou ostatní návrhy považovány za zamítnuté.

 

přijato, pro:23, proti:0, zdrželo se:1, nehlasovalo:1

 

Číslo usnesení: ZM2/2022/13/1

 

ZM zřizuje

 

kontrolní výbor.

 

přijato, pro:24, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:1

 

Číslo usnesení: ZM2/2022/13/2

 

ZM stanovuje

 

počet členů kontrolního výboru na 7 členů.

 

přijato, pro:20, proti:0, zdrželo se:3, nehlasovalo:2

 

Číslo usnesení: ZM2/2022/13/3

 

ZM volí

 

předsedou kontrolního výboru pana Mgr. Bc. Vojtěcha Jedličku.

 

přijato, pro:22, proti:0, zdrželo se:2, nehlasovalo:1

 

Číslo usnesení: ZM2/2022/13/4

 

ZM volí

 

paní JUDr. Květoslavu Budínovou, pana Mgr. Jiřího Tichého, pana Martina Chromého, paní Mgr. Hanu Míčkovou, paní Mgr. Darju Kocábovou, paní Mgr. Silvii Pelant Janatovou.

 

přijato, pro:22, proti:0, zdrželo se:2, nehlasovalo:1
 Číslo usnesení: ZM2/2022/13/5

 

Bod č. 14: Zřízení finančního výboru, stanovení počtu členů, volba předsedy a dalších členů výboru

ZM zřizuje

 

finanční výbor.

 

přijato, pro:22, proti:0, zdrželo se:2, nehlasovalo:1

 

Číslo usnesení: ZM2/2022/14/1

 

ZM stanovuje

 

počet členů finančního výboru na 7 členů.

 

přijato, pro:19, proti:0, zdrželo se:5, nehlasovalo:1

 

Číslo usnesení: ZM2/2022/14/2

 

ZM volí

 

předsedou finančního výboru pana JUDr. Vojtěcha Mihalíka.

 

přijato, pro:23, proti:0, zdrželo se:1, nehlasovalo:1

 

Číslo usnesení: ZM2/2022/14/3

 

ZM volí

 

pana Ing. Vlastimila Mihalíka, paní doc. Ing. Jaroslavu Rajchlovou, Ph.D., pana RNDr. Jiřího Matušku, pana Ing, Jiřího Daniela, MBA, MSc., pana Mgr. Karla Pavlíka a pana Ing. Petra Marcinčáka mladšího.

 

přijato, pro:15, proti:3, zdrželo se:6, nehlasovalo:1

 

Číslo usnesení: ZM2/2022/14/4

 

Bod č. 15: Návrh delegace zástupce města Mikulov a jeho náhradníka na valnou hromadu korporace STKO spol. s r.o., se sídlem Mikulov, Brněnská 65, PSČ 692 01.

ZM schvaluje

 

delegovat podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako zástupce Města Mikulov na veškeré řádné, mimořádné nebo náhradní valné hromady korporace STKO spol. s.r.o., se sídlem Mikulov, Brněnská 65, PSČ 692 01, pana Ing. arch. Ivo Hrdličku. Pro případ, že prvně delegovaný zástupce nebude moci z vážných důvodů, zejména z důvodu nemoci a podobně, Město Mikulov na valné hromadě zastupovat, deleguje zastupitelstvo města jako náhradníka pana Ing. et Ing. Tomáše Hlavenku.

 

přijato, pro:21, proti:0, zdrželo se:3, nehlasovalo:1

 

Číslo usnesení: ZM2/2022/15/1

 

ZM odvolává

 

delegaci zástupce města Mikulov na veškeré valné hromady korporace STKO spol s r.o., se sídlem Mikulov, Brněnská 65, PSČ 692 01, schválenou zastupitelstvem města Usnesením č. 3/2018/I bod č. 9 ze dne 13. 12. 2018 pro paní Mgr. Bc. Leonu Alexovou, MBA i jejího náhradníka pana Rostislava Koštiala.

 

přijato, pro:22, proti:0, zdrželo se:2, nehlasovalo:1

 

Číslo usnesení: ZM2/2022/15/2

 

Bod č. 16: Zřízení osadního výboru, stanovení počtu členů, předsedy a ostatních členů výboru

ZM schvaluje – protinávrh Mgr. Bc. Jedlička

 

hlasování o všech předložených návrzích usnesení společně.

 

přijato, pro:23, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:2

 

Číslo usnesení: ZM2/2022/16/1

 

ZM zřizuje

 

osadní výbor pro část města Mikulov, ulice Mušlov.

 

přijato, pro:24, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:1

 

Číslo usnesení: ZM2/2022/16/2

 

ZM stanovuje

 

počet členů osadního výboru na 7 členů.

 

přijato, pro:24, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:1

 

Číslo usnesení: ZM2/2022/16/3

 

ZM volí

 

předsedou osadního výboru pana Jana Kavalce.

 

přijato, pro:24, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:1

 

Číslo usnesení: ZM2/2022/16/4

 

ZM volí

 

ostatními členy osadního výboru paní Lenku Kavalcovou, pana Davida Svobodu, pana Vladimíra Vébra, paní Janu Vébrovou, pana Adama Gálika a paní Zuzanu Gálikovou.

 

přijato, pro:24, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:1

 

Číslo usnesení: ZM2/2022/16/5

 

Bod č. 17: Zásady ochrany osobních údajů pro členy ZM

ZM bere na vědomí

 

Zásady ochrany osobních údajů pro členy zastupitelstva, výborů zastupitelstva a komisí rady města.

 

přijato, pro:24, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:1

 

Číslo usnesení: ZM2/2022/17/1

 

V Mikulově dne 24. 11. 2022

………………………………….

Mgr. Jitka Sobotková

starostka města Mikulov

………………………………….

Ing. arch. Ivo Hrdlička

místostarosta města Mikulov

………………………………….

Mgr. Petra Korlaar

místostarostka města Mikulov