Výpis z usnesení 4. zasedání zastupitelstva

Usnesení z 4. zasedání

Zastupitelstva města Mikulov konaného dne 18. 1. 2023

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

Bod č. 1: Zahájení

ZM schvaluje

 

jako způsob hlasování veřejné.

 

přijato, pro:21, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM4/2023/1/1

 

ZM schvaluje

 

předložený program zasedání Zastupitelstva města Mikulov, doplněný o bod č. 18: Návrh zastupitelů města Mikulov ohledně nemovitostí na ulici Vrchlického. Číslování následujících bodů se tím posune.

 

přijato, pro:22, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM4/2023/1/2

 

ZM schvaluje

 

za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva města Mikulov ze dne 18. 1. 2023 pana Ing. Vlastimila Mihalíka a pana Richarda Stachu.

 

přijato, pro:22, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM4/2023/1/3

 

Bod č. 2: Kontrola Usnesení č. 3/2022/J ze dne 14. 12. 2022

ZM schvaluje

 

Kontrolu Usnesení č. 3/2022/J ze dne 14. 12. 2022.

 

přijato, pro:22, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM4/2023/2/1

 

Bod č. 3: Zpráva o činnosti RM

ZM bere na vědomí

 

zprávu o činnosti RM za období od 14. 12. 2022 do 4. 1. 2023.

 

přijato, pro:21, proti:0, zdrželo se:1, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM4/2023/3/1

 

Bod č. 4: Zápis z jednání finančního výboru

ZM bere na vědomí

 

zápis z jednání finančního výboru ze dne 13. 12. 2022 a zápis z jednání ze dne 11. 1. 2023.

 

přijato, pro:22, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM4/2023/4/1

 

Bod č. 5: Informace k zápisu z osadního výboru

ZM bere na vědomí

 

vyjádření odborů MěÚ Mikulov k návrhu změn, o které požádal osadní výbor zápisem ze dne 29. 11. 2022.

 

přijato, pro:22, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM4/2023/5/1

 

Bod č. 6: Žádost o směnu částí pozemků p.č. 2189/17, 2189/18 a 6178 v k.ú. Mikulov na Moravě

ZM zamítá

 

žádost o směnu částí pozemků p. č. 2189/17 a 2189/18 v k. ú. Mikulov na Moravě, které jsou ve vlastnictví města Mikulov, za část pozemku p. č. 6178 v k. ú. Mikulov na Moravě, který je ve vlastnictví žadatele.

 

přijato, pro:16, proti:2, zdrželo se:3, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM4/2023/6/1

 

ZM ukládá – doplňující návrh Mgr. Bc. Jedlička

 

vedení města, aby jednalo s vlastníky a uživateli nemovitostí v dotčené lokalitě.

 

přijato, pro:21, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM4/2023/6/2

 

Bod č. 7: Žádost o směnu částí pozemků p. č. 1312 a p. č. 1307/7 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatelka A. U.

ZM rozhodlo

 

zveřejnit na Úřední desce MěÚ Mikulov záměr města směnit nemovité věci v k. ú. Mikulov na Moravě – části pozemků p. č. 1307/7 a p. č. 1312 konkretizované v zápisu ze dne 19. 7. 2022 k žádosti. č. j. MUMI 22023476 ze dne 6. 6. 2022 dle ust. § 39 odst. 1 zákona o obcích, a to po předložení geometrického plánu pro oddělení pozemků ve výše uvedeném smyslu žadatelkou.

 

přijato, pro:21, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM4/2023/7/1

 

 

Bod č. 8: Žádost o směnu a prodej částí pozemku p. č. 618/2 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatelé R. a J. D.

ZM odkládá

 

rozhodnutí o směně a prodeji částí pozemku p. č. 618/2 v k. ú. Mikulov na Moravě ve smyslu žádosti [osobní údaj odstraněn] č. j. MUMI 22046843 doručené na MěÚ Mikulov dne 26. 10. 2022, a to do rozhodnutí příslušného orgánu o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na revitalizaci návrší Kozího hrádku a dokončení akce – revitalizace návrší Kozího hrádku.

 

přijato, pro:17, proti:0, zdrželo se:5, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM4/2023/8/1

 

 

Bod č. 9: Žádost o prodej části pozemku p.č. 3306/14 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatelka: S. Č.

ZM odkládá - Mgr. Bc. Jedlička

 

tento bod.

 

přijato, pro:16, proti:4, zdrželo se:1, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM4/2023/9/1

 

ZM ukládá

 

vedení města jednat s žadateli o záměrech v této lokalitě a předložit materiál na zasedání ZM v září 2023.

 

přijato, pro:16, proti:4, zdrželo se:1, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM4/2023/9/2

 

 

Bod č. 10: Žádost o prodej části pozemku p. č. 3306/14 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatel A. Š.

ZM odkládá – protinávrh Mgr. Bc. Jedlička

 

tento bod.

 

přijato, pro:18, proti:3, zdrželo se:1, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM4/2023/10/1

 

ZM ukládá – protinávrh Mgr. Bc. Jedlička

 

vedení města jednat s žadateli o záměrech v této lokalitě a předložit materiál na zasedání ZM v září 2023.

 

přijato, pro:18, proti:3, zdrželo se:1, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM4/2023/10/2

 

 

Bod č. 11: Žádost o odprodej nemovité věci – části pozemku p.č. 5876/1 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě vinných sklepů na ul. Zlámalova, žadatel J. D.

ZM odkládá – protinávrh Mgr. Bc. Jedlička

 

rozhodnutí o prodeji nemovité věci – části pozemku p. č. 5876/1, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře cca 50 m2 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě vinných sklepů za ul. Zlámalova [osobní údaj odstraněn] na základě jeho žádosti č. j. MUMI 22033967, a to do doby nabytí účinnosti změny č. 2 územního plánu města Mikulov.

 

přijato, pro:17, proti:2, zdrželo se:3, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM4/2023/11/1

 

Bod č. 12: Žádost o odprodej nemovité věci – pozemku p.č. 5766 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě vinných sklepů za ul. Zlámalova, žadatel R. B.

ZM schvaluje – protinávrh Mgr. Bc. Jedlička

 

zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 5766 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě vinných sklepů na ul. Zlámalova za minimální cenu 3.100 Kč/m2.

 

přijato, pro:18, proti:0, zdrželo se:4, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM4/2023/12/1

 

Bod č. 13: Žádost o prodej pozemku p. č. 7745/1 v k. ú. Mikulov na Moravě

ZM rozhodlo – protinávrh JUDr. Mihalík

 

neprodat nemovitou věc ve vlastnictví města Mikulov pozemek p. č. 7745/1 - orná půda, v k. ú. Mikulov na Moravě.

 

přijato, pro:15, proti:1, zdrželo se:6, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM4/2023/13/1

 

ZM pověřuje – protinávrh JUDr. Mihalík

 

vedení města, aby jednalo s STKO s.r.o. o získání nemovitostí STKO s.r.o. na ulici Brněnská 65, Mikulov.

 

přijato, pro:15, proti:1, zdrželo se:6, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM4/2023/13/2

 

Bod č. 14: Prodej nemovité věci – části pozemku p. č. 5876 /1 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě vin. sklepů za ul. Zlámalova, kupující Ž. R.

ZM odkládá – protinávrh Mgr. Bc. Jedlička

 

rozhodnutí o prodeji nemovité věci – části pozemku p. č. 5876/1 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě vinných sklepů za ul. Zlámalova (dle geometrického plánu č. 4698-22/2022 se jedná o pozemek p. č. 5876/4 o výměře 40 m2) do vlastnictví [osobní údaj odstraněn] za kupní cenu ve výši 136 000 Kč, a to do doby nabytí účinnosti změny č. 2 územního plánu města Mikulov.

 

přijato, pro:17, proti:3, zdrželo se:2, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM4/2023/14/1

 

Bod č. 15: Komunitní plán sociálních služeb pro ORP Mikulov 2023-2025

ZM schvaluje

 

předložený návrh Komunitního plánu sociálních služeb pro ORP Mikulov na rok 2023-2025.

 

přijato, pro:20, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:5

 

Číslo usnesení: ZM4/2023/15/1

 

Bod č. 16: Návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva města Mikulov

ZM schvaluje

 

výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce člena rady města, předsedy výboru zastupitelstva města, předsedy komise rady města, člena výboru zastupitelstva města, člena komise rady města, člena zastupitelstva města a člena výboru zastupitelstva, který není členem zastupitelstva města dle předloženého návrhu, a to ode dne 18. 1. 2023.

 

přijato, pro:16, proti:1, zdrželo se:3, nehlasovalo:5

 

Číslo usnesení: ZM4/2023/16/1

 

Bod č. 17: Návrh na zveřejňování záznamů ze zasedání zastupitelstva – informace

ZM bere na vědomí

 

předloženou informaci ke zveřejňování záznamů ze zasedání zastupitelstva.

 

přijato, pro:21, proti:0, zdrželo se:1, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM4/2023/17/1

 

ZM schvaluje

 

pořizování záznamu z jednání zastupitelstva jako podkladu pro vyhotovení zápisu ze zasedání zastupitelstva a za účelem informování veřejnosti o činnosti zastupitelstva prostřednictvím zveřejnění na internetových stránkách města.

 

přijato, pro:21, proti:0, zdrželo se:1, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM4/2023/17/2

 

ZM souhlasí

 

se zveřejňováním záznamů z jednání zastupitelstev na internetových stránkách města.

 

přijato, pro:21, proti:0, zdrželo se:1, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM4/2023/17/3

 

Bod č. 18: Návrh zastupitelů města Mikulov ohledně nemovitostí na ulici Vrchlického

ZM schvaluje – procedurální návrh Ing. Daniel, MBA, Msc.

 

ukončení rozpravy k tomuto bodu.

 

přijato, pro:17, proti:3, zdrželo se:2, nehlasovalo:3

Číslo usnesení: ZM4/2023/18/1

 

 

 

ZM pověřuje – protinávrh JUDr. Mihalík

 

vedení města jednat s prodávajícími podílů na předmětných pozemcích uvedených o koupi nemovitosti na ulici Vrchlického.

 

přijato, pro:15, proti:2, zdrželo se:4, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM4/2023/18/2

 

V Mikulově dne 27. 1. 2023

………………………………….

Mgr. Jitka Sobotková

starostka města Mikulov

………………………………….

Ing. arch. Ivo Hrdlička

místostarosta města Mikulov

………………………………….

Mgr. Petra Korlaar

místostarostka města Mikulov

………………………………….

Mgr. Jitka Sobotková

starostka města Mikulov

………………………………….

Ing. arch. Ivo Hrdlička

místostarosta města Mikulov

………………………………….

Mgr. Petra Korlaar

místostarostka města Mikulov