Výpis z usnesení 3. zasedání zastupitelstva

Usnesení z 3. zasedání

Zastupitelstva města Mikulov konaného dne 14. 12. 2022

              Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

Bod č. 1: Zahájení

ZM schvaluje

 

jako způsob hlasování veřejné.

 

přijato, pro:22, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:3

Číslo usnesení: ZM3/2022/1/1

 

 

ZM schvaluje

 

předložený program zasedání Zastupitelstva města Mikulov, doplněný o bod č. 23: Nabídka koupě id 1/2 pozemků v k.ú. Mikulov, vila na ulici Vrchlického, bod č. 24: Zápis z jednání finančního výboru a o bod č. 25: Návrh zastupitele Ing. Daniela, MBA, MSc.: Regulace negativního dopadu cestovního ruchu a developerských projektů. Číslování následujících bodů se tím posune.

 

přijato, pro:22, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:3

Číslo usnesení: ZM3/2022/1/2

 

 

ZM schvaluje

 

za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva města Mikulov ze dne 14. 12. 2022 paní Mgr. Darju Kocábovou a paní Janku Šišulákovou.

 

přijato, pro:22, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/1/3

 

Bod č. 2: Kontrola Usnesení č. 2/2022/J ze dne 16. 11. 2022

ZM schvaluje

 

Kontrolu Usnesení č. 2/2022/J ze dne 16. 11. 2022.

 

přijato, pro:21, proti:0, zdrželo se:1, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/2/1

 

Bod č. 3: Zpráva o činnosti RM

ZM bere na vědomí

 

zprávu o činnosti RM za období od 16. 11. 2022 do 30. 11. 2022.

 

přijato, pro:20, proti:0, zdrželo se:2, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/3/1

 

 

Bod č. 4: Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 30. 11. 2022

ZM ukládá – protinávrh Mgr. Bc. Jedlička

 

OOVV Měú Mikulov požádat Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR o sdělení, zdali lze podle § 119 odst. 3) zákona o obcích vykládat tak, že kontrolní výbor plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřil jednotlivý zastupitel nebo senátor.

 

přijato, pro:13, proti:1, zdrželo se:8, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/4/1

 

ZM bere na vědomí

 

zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 30. 11. 2022.

 

přijato, pro:20, proti:0, zdrželo se:2, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/4/2

 

 

Bod č. 5: Zápis z jednání osadního výboru a změna předsedy a člena osadního výboru

ZM bere na vědomí – protinávrh Mgr. Bc. Jedlička

 

zápis z jednání Osadního výboru pro část města Mikulov, ulici Mušlov a zároveň ukládá vedení města řešit připomínky, které osadní výbor vznesl a informovat na příštím zastupitelstvu o výsledku jednání.

 

přijato, pro:22, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/5/1

 

ZM odvolává

 

předsedu osadního výboru pana Jana Kavalce.

 

přijato, pro:22, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/5/2

 

ZM odvolává

 

členku osadního výboru paní Janu Vébrovou.

 

 

přijato, pro:22, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/5/3

 

ZM volí

 

předsedkyní osadního výboru paní Lenku Kavalcovou.

 

přijato, pro:22, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/5/4

 

ZM volí

 

členem osadního výboru pana Ladislava Netopila.

 

přijato, pro:22, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/5/5

 

 

Bod č. 6: Určení zapisovatelů výborů ZM

ZM určuje

 

zapisovatelkou Finančního výboru Zastupitelstva města Mikulov Ing. Ingrid Klanicovou.

 

přijato, pro:22, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/6/1

 

ZM určuje

 

zapisovatelem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Mikulov Mgr. Petra Augustina.

 

přijato, pro:22, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/6/2

 

ZM určuje

 

zapisovatelkou Osadního výboru pro část města Mikulov, ulici Mušlov paní Lenku Kavalcovou.

 

přijato, pro:22, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/6/3

 

Bod č. 8: Prodej částí pozemků na ul. Bezručova, žadatelé: M. V., J. P., P.

ZM neschvaluje

 

prodej částí pozemků p. č. 3259/1, 3259/2, 3275/11, 3275/26 o výměře celkem 910,37 m2 v k.ú. Mikulov na Moravě na základě žádosti č. j. MUMI 22041369 [osobní údaj odstraněn].

 

přijato, pro:17, proti:2, zdrželo se:2, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/8/1

 

Bod č. 9: Prodej pozemků v lokalitě pod Sv. kopečkem v k. ú. Mikulov na Moravě – nabídky doručené ke Zveřejnění č. 40/MA-2022

ZM bere na vědomí

 

přehled nabídek doručených ke Zveřejnění č. 40/MA-2022, tj. záměru města prodat pozemky v lokalitě pod Sv. kopečkem: p. č. 6090, orná půda o výměře 154 m2, p. č. 6080, orná půda o výměře 350 m2, p. č. 6095, orná půda o výměře 502 m2, p. č. 6099, orná půda o výměře 1 781 m2, p. č. 6100, orná půda o výměře 1 372 m2, p. č. 6101, orná půda o výměře 1 599 m2, p. č. 6049, orná půda o výměře 324 m2, p. č. 6052, orná půda o výměře 2 237 m2, p. č. 6087, vinice o výměře 725 m2, p. č. 6054, vinice o výměře 2 552 m2, p. č. 6048, ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 263 m2 za kupní cenu minimálně 300 Kč/m2.

 

přijato, pro:13, proti:4, zdrželo se:5, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/9/1

 

ZM rozhodlo

 

prodat následující pozemky v lokalitě pod Sv. kopečkem:

- zájemci Víno Šílová, s. r. o., IČ 08669287, se sídlem Vídeňská 237/5, Mikulov p. č. 6048 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 263 m2, 6052 orná půda o výměře 2 237 m2, 6054 vinice o výměře 2 552 m2 za nabízenou cenu 370 Kč/m2,

- zájemci [osobní údaj odstraněn] p. č. 6049 orná půda o výměře 324 m2 za nabízenou cenu 400 Kč/m2.

 

přijato, pro:13, proti:4, zdrželo se:5, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/9/2

 

ZM rozhodlo

 

neprodat pozemky p. č. 6090, orná půda o výměře 154 m2, p. č. 6080, orná půda o výměře 350 m2, p. č. 6095, orná půda o výměře 502 m2, p. č. 6099, orná půda o výměře 1 781 m2, p. č. 6100, orná půda o výměře 1 372 m2, p. č. 6101, orná půda o výměře 1 599 m2, p. č. 6087, vinice o výměře 725 m2.

 

přijato, pro:13, proti:4, zdrželo se:5, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/9/3

 

Bod č. 10: Návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v lokalitě sídliště

ZM schvaluje

 

- bezúplatný převod pozemků:

- p. č. 2053/5 - ostatní plocha o výměře 161 m2,

- p. č. 2053/7 - ostatní plocha o výměře 39 m2,

- p. č. 2053/12 - ostatní plocha o výměře 5 m2,

- p. č. 2053/15 - ostatní plocha o výměře 11 m2,

- p. č. 2056/5 - ostatní plocha o výměře 334 m2,

- p. č. 2056/13 - ostatní plocha o výměře 286 m2,

- p. č. 2056/18 - ostatní plocha o výměře 26 m2,

- p. č. 2058/2 - ostatní plocha o výměře 188 m2,

- p. č. 2059/1 - ostatní plocha o výměře 1 m2,

- p. č. 2060/3 - ostatní plocha o výměře 84 m2,

- p. č. 2060/11 - ostatní plocha o výměře 278 m2,

- p. č. 2060/16 - ostatní plocha o výměře 270 m2,

- p. č. 2060/17 - ostatní plocha o výměře 202 m2, v k. ú. Mikulov na Moravě, od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mikulov.

- smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. UZSVM/BBV/10757/2022-BBVM, a to pozemků

- p. č. 2053/5 - ostatní plocha o výměře 161 m2,

- p. č. 2053/7 - ostatní plocha o výměře 39 m2,

- p. č. 2053/12 - ostatní plocha o výměře 5 m2,

- p. č. 2053/15 - ostatní plocha o výměře 11 m2,

- p. č. 2056/5 - ostatní plocha o výměře 334 m2,

- p. č. 2056/13 - ostatní plocha o výměře 286 m2,

- p. č. 2056/18 - ostatní plocha o výměře 26 m2,

- p. č. 2058/2 - ostatní plocha o výměře 188 m2,

- p. č. 2059/1 - ostatní plocha o výměře 1 m2,

- p. č. 2060/3 - ostatní plocha o výměře 84 m2,

- p. č. 2060/11 - ostatní plocha o výměře 278 m2,

- p. č. 2060/16 - ostatní plocha o výměře 270 m2,

- p. č. 2060/17 - ostatní plocha o výměře 202 m2, v k. ú. Mikulov na Moravě, od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mikulov.

 

 

přijato, pro:22, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/10/1

 

Bod č. 11: Seznámení se s materiálem k pořízení Změny č. 1 Územního plánu Mikulov a protinávrh obyvatel ul. Nerudova, Žižkova, Bezručova

ZM bere na vědomí

 

postup pořízení změny ÚP Mikulov.

 

přijato, pro:20, proti:0, zdrželo se:1, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/11/1

 

ZM neschvaluje

 

protinávrh na Změnu č. 1 Územního plánu Mikulov, a to vypustit ze změny územního plánu dílčí změnu č. 1.5, jenž měla rozšířit přípustnost bydlení v bytových domech i na pozemcích Města Mikulov parc. č. 2514/1, 2514/2, 2515, 1230/2.

 

přijato, pro:20, proti:0, zdrželo se:1, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/11/2

 

Bod č. 12: Příspěvek na financování systému Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (dále jen IDS JMK), (nadstandard dopravní obslužnosti) na rok 2023

ZM schvaluje

 

financování nadstandardu dopravní obslužnosti systému IDS JMK na rok 2023 a úhradu finančního příspěvku dle vyčíslení ve výši 1.365.059,- Kč.

 

přijato, pro:17, proti:1, zdrželo se:3, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/12/1

 

Bod č. 13: Návrh delegace zástupce města Mikulov a jeho náhradníka na valnou hromadu korporace Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., se sídlem Břeclav, Čechova 23, PSČ 690 02

ZM rozhodlo

 

delegovat podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako zástupce Města Mikulov na veškeré řádné, mimořádné nebo náhradní valné hromady korporace Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., se Břeclav, Čechova 23, PSČ 690 02, pana Ing. arch. Ivo Hrdličku. Pro případ, že prvně delegovaný zástupce nebude moci z vážných důvodů, zejména z důvodu nemoci a podobně, Město Mikulov na valné hromadě zastupovat, deleguje zastupitelstvo města jako náhradníka pana Ing. Vlastimila Mihalíka.

 

přijato, pro:20, proti:0, zdrželo se:1, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/13/1

 

ZM odvolává

 

delegaci zástupce města Mikulov na veškeré valné hromady korporace Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., se sídlem Břeclav, Čechova 23, PSČ 690 02, schválenou zastupitelstvem města Usnesením č. 3/2018/I bod č. 9 ze dne 13. 12. 2018 pro pana MUDr. Ivo Koneše i jejího náhradníka pana Mgr. Zbyňka Turečka

 

přijato, pro:20, proti:0, zdrželo se:1, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/13/2

 

Bod č. 14: Návrh kandidáta pro volbu člena představenstva a kandidáta pro volbu člena dozorčí rady korporace Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., se sídlem Břeclav, Čechova 23, PSČ 690 02.

ZM schvaluje – protinávrh Ing. Daniel, MBA, MSc.

 

hlasování o jednotlivých kandidátech samostatně.

 

přijato, pro:14, proti:5, zdrželo se:3, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/14/1

 

ZM navrhuje

 

za kandidáta pro volbu člena představenstva korporace Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., se sídlem Břeclav, Čechova 23, PSČ 690 02, na valné hromadě korporace v roce 2023, paní Mgr. Jitku Sobotkovou.

 

přijato, pro:20, proti:0, zdrželo se:2, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/14/2

 

ZM navrhuje

 

za kandidáta pro volbu člena dozorčí rady korporace Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., se sídlem Břeclav, Čechova 23, PSČ 690 02, na valné hromadě korporace v roce 2023, pana Rostislava Koštiala.

 

přijato, pro:20, proti:1, zdrželo se:1, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/14/3

 

Bod č. 15: Změna dozorčí rady obchodní korporace Mikulovská rozvojová

ZM navrhuje

 

orgánu vykonávajícímu působnost valné hromady obchodní společnosti Mikulovská rozvojová s. r. o., IČ 27689310, se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01: odvolat pana Mgr. Rostislava Souchopa [osobní údaj odstraněn], z funkce člena dozorčí rady dnem rozhodnutí orgánu korporace.

 

přijato, pro:19, proti:0, zdrželo se:3, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/15/1

 

ZM doporučuje

 

zvolit Mgr. Petru Korlaar, [osobní údaj odstraněn], do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Mikulovská rozvojová s. r. o. s účinností dnem rozhodnutí orgánu korporace.

 

přijato, pro:19, proti:0, zdrželo se:3, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/15/2

 

Bod č. 16: Změna dozorčí rady obchodní korporace TEDOS Mikulov s.r.o.

ZM navrhuje

 

zastupitelstvu města navrhnout orgánu vykonávajícímu působnost valné hromady obchodní společnosti TEDOS Mikulov s. r. o., IČ 26949962, se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01: odvolat pana Vladimíra Michnu [osobní údaj odstraněn], z funkce člena dozorčí rady dnem rozhodnutí orgánu korporace.

 

přijato, pro:13, proti:3, zdrželo se:6, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/16/1

 

 

 

ZM navrhuje

 

zastupitelstvu města navrhnout orgánu vykonávajícímu působnost valné hromady obchodní společnosti TEDOS Mikulov s. r. o., IČ 26949962, se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01: odvolat pana Ing. Karla Jurka [osobní údaj odstraněn], z funkce člena dozorčí rady dnem rozhodnutí orgánu korporace.

 

přijato, pro:13, proti:3, zdrželo se:6, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/16/2

 

ZM navrhuje

 

zastupitelstvu města navrhnout orgánu vykonávajícímu působnost valné hromady obchodní společnosti TEDOS Mikulov s. r. o., IČ 26949962, se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01: odvolat paní Mgr. Bc. Leonu Alexovou, MBA, [osobní údaj odstraněn], z funkce člena dozorčí rady dnem rozhodnutí orgánu korporace.

 

přijato, pro:13, proti:3, zdrželo se:6, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/16/3

 

ZM navrhuje

 

zvolit Ing. Vlastimila Mihalíka [osobní údaj odstraněn] do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti TEDOS Mikulov s. r. o. s účinností dnem rozhodnutí orgánu korporace.

 

přijato, pro:13, proti:3, zdrželo se:6, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/16/4

 

ZM navrhuje

 

zvolit Ing. arch. Ivo Hrdličku [osobní údaj odstraněn] do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti TEDOS Mikulov s. r. o. s účinností dnem rozhodnutí orgánu korporace.

 

přijato, pro:13, proti:3, zdrželo se:6, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/16/5

 

ZM navrhuje

 

zvolit Mgr. Jiřího Šídu, [osobní údaj odstraněn] do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti TEDOS Mikulov s. r. o. s účinností dnem rozhodnutí orgánu korporace.

 

přijato, pro:13, proti:3, zdrželo se:6, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/16/6

 

Bod č. 17: Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SML2200124 – Tenisový klub Mikulov

ZM schvaluje

 

navýšení dotace Tenisovému klubu, spolku o částku 25.000,-- Kč.

 

přijato, pro:20, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:5

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/17/1

 

ZM schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. SML2200124 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov v předloženém znění.

 

přijato, pro:20, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:5

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/17/2

 

Bod č. 18: Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulov na r. 2022

ZM schvaluje

 

rozpočtové opatření č. 5 v předloženém znění s tím že příjmy rozpočtu se navyšují o 1.833 tis. Kč a výdaje o 1.833 tis. Kč, schválený schodek rozpočtu se nemění.

 

přijato, pro:19, proti:0, zdrželo se:3, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/18/1

 

ZM schvaluje

 

snížení příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci Mikulovská sportovní o 700 tis. Kč.

 

přijato, pro:19, proti:0, zdrželo se:3, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/18/2

 

ZM schvaluje

 

změnu závazných ukazatelů na straně výdajů dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a upravuje vztahy k příspěvkovým organizacím dle přílohy č. 2.

 

přijato, pro:19, proti:0, zdrželo se:3, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/18/3

 

ZM pověřuje

 

radu města k provedení nezbytných rozpočtových opatření v období od posledního jednání zastupitelstva do 31. 12. 2022.

 

přijato, pro:19, proti:0, zdrželo se:3, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/18/4

 

ZM schvaluje

 

ukončení projektových prací "Mikulov – přestavba hasičské zbrojnice na knihovnu a galerii".

 

přijato, pro:19, proti:0, zdrželo se:3, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/18/5

 

Bod č. 19: Pravidla rozpočtového provizoria na r. 2023

ZM schvaluje

 

 Pravidla rozpočtového provizoria pro r. 2023 v předloženém znění.

 

přijato, pro:22, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/19/1

 

Bod č. 20: Návrhy a podněty Mgr. Bc. Vojtěcha Jedličky, přednesené na ZM 24. 10. 2022 - informace

ZM bere na vědomí

 

informaci k návrhům a podnětům Mgr. Bc. Vojtěcha Jedličky, přednesené na ZM 24. 10. 2022.

 

přijato, pro:22, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/20/1

 

Bod č. 21: Žádost o vybudování pítka na Amfiteátru

ZM souhlasí

 

s tím, aby žádost o vybudování pítka na Amfiteátru byla řešena v rámci přípravy a projednávání návrhu rozpočtu města Mikulov na rok 2023.

 

přijato, pro:21, proti:0, zdrželo se:1, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/21/1

 

Bod č. 22: Kalendář jednání RM a ZM v roce 2023

ZM bere na vědomí

 

kalendář jednání RM a ZM v roce 2023.

 

přijato, pro:22, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/22/1

 

 

 

Bod č. 24: Zápis z jednání finančního výboru

ZM schvaluje – protinávrh Mgr. Bc. Jedlička

aby se v jednacím řádu FV v článku 4 bodu 7 vyškrtlo sousloví "na pozvání předsedy" tzn. člen zastupitelstva

se může účastnit jako host.

přijato, pro:21, proti:0, zdrželo se:1, nehlasovalo:3

Číslo usnesení: ZM3/2022/24/1

ZM bere na vědomí

zápis z jednání FV ze dne 7. 12. 2022

přijato, pro:21, proti:0, zdrželo se:1, nehlasovalo:3

Číslo usnesení: ZM3/2022/24/2

ZM schvaluje

Jednací řád finančního výboru v předloženém znění.

přijato, pro:21, proti:0, zdrželo se:1, nehlasovalo:3

Číslo usnesení: ZM3/2022/24/3

ZM schvaluje

plán práce finančního výboru v předloženém znění.

přijato, pro:21, proti:0, zdrželo se:1, nehlasovalo:3

Číslo usnesení: ZM3/2022/24/4

ZM ukládá

finančnímu výboru přizpůsobit svoji činnost tak, aby návrh rozpočtu pro r. 2024 byl předložen

na jednání zastupitelstva města v prosinci 2023.

přijato, pro:21, proti:0, zdrželo se:1, nehlasovalo:3

Číslo usnesení: ZM3/2022/24/5

 

 

 

 

ZM schvaluje

zveřejňování zápisů z jednání finančního výboru na webových stránkách města Mikulov.

přijato, pro:21, proti:0, zdrželo se:1, nehlasovalo:3

Číslo usnesení: ZM3/2022/24/6

Bod č. 25: Návrh zastupitele Ing. Daniela, MBA, MSc.: Regulace negativního dopadu cestovního ruchu a developerských projektů

ZM pověřuje

 

vedení města, aby v případě, kdy kdokoliv z vedení města (starosta či místostarosta) zastupuje město Mikulov jako účastníka ve stavebním či územním řízení, jednalo tak, aby zabránilo realizaci takových projektů, které podstatným způsobem mění charakter lokality, do které jsou umístěny. V takových případech by neměly být vydávány ani žádné souhlasy, které by byly následně využity v rámci řízení u stavebního úřadu, jako je například souhlas s připojením na veřejnou infrastrukturu.

Stávající územní plán města Mikulov je koncipován tak, že počítal s dalším upřesněním podmínek výstavby prostřednictvím regulačního plánu, přičemž žádný regulační plán nebyl dosud schválen a ani není připravován. Dále bylo zjištěno, že stávající územní plán obsahuje na první pohled adekvátní, avšak blíže nedefinované pojmy (např. "menší ubytovací zařízení"), nejasnou výkladovou hierarchii (ne vždy je přihlíženo ke všem regulativům uvedeným v textu územního plánu) a dokonce i neaplikovatelné podmínky (např. nutnost regulačního plánu pro větší plochy změn).

Aby se tedy předcházelo negativním dopadům neregulovatelné výstavby, zadalo město Mikulov změnu územního plánu a za účelem okamžitého řešení přijalo zastupitelstvo města toto uvedené usnesení.

 

přijato, pro:19, proti:1, zdrželo se:2, nehlasovalo:3

 

Číslo usnesení: ZM3/2022/25/1

 

V Mikulově dne 22. 12. 2022

………………………………….

Mgr. Jitka Sobotková

starostka města Mikulov

………………………………….

Ing. arch. Ivo Hrdlička

místostarosta města Mikulov

………………………………….

Mgr. Petra Korlaar

místostarostka města Mikulov

………………………………….

Mgr. Jitka Sobotková

starostka města Mikulov

………………………………….

Ing. arch. Ivo Hrdlička

místostarosta města Mikulov

………………………………….

Mgr. Petra Korlaar

místostarostka města Mikulov