Výpis z usnesení 5. zasedání zastupitelstva

Usnesení z 5. zasedání

Zastupitelstva města Mikulov konaného dne 1. 3. 2023

 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.

Bod č. 1: Zahájení

ZM schvaluje

 

jako způsob hlasování veřejné.

 

přijato, pro:21, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/1/1

 

Bod č. 3: Schválení programu

ZM schvaluje

 

předložený program zasedání Zastupitelstva města Mikulov.

 

přijato, pro:21, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/3/1

 

Bod č. 4: Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

ZM schvaluje

 

za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva města Mikulov ze dne 1. 3. 2023 Mgr. Bc. Vojtěcha Jedličku a pana MUDr. Milana Poláčka.

 

přijato, pro:20, proti:0, zdrželo se:1, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/4/1

 

Bod č. 5: Kontrola Usnesení č. 4/2023/J ze dne 18. 1. 2023

ZM schvaluje

 

Kontrolu Usnesení č. 4/2023/J ze dne 18. 1. 2023.

 

přijato, pro:21, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/5/1

 

 

 

Bod č. 6: Zpráva o činnosti RM

ZM bere na vědomí

 

zprávu o činnosti RM za období od 11. 1. 2023 do 15. 2. 2023.

 

přijato, pro:16, proti:0, zdrželo se:5, nehlasovalo:4

Číslo usnesení: ZM5/2023/6/1

 

 

Bod č. 7: Zápis z jednání finančního výboru

ZM bere na vědomí

 

zápis z jednání FV se zastupiteli ze dne 25. 1. 2023.

 

přijato, pro:19, proti:0, zdrželo se:2, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/7/1

 

Bod č. 8: Žádost o prodej pozemku p. č. 3347/9, jehož součástí je stavba a části pozemku p. č. 3347/10 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatelé: S.

ZM zamítá

 

žádost č. j. MUMI 22009234 o prodej pozemku p. č. 3347/9 o výměře 17 m2 (zast. plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba (jiná stavba) a části pozemku p. č. 3347/10 konkretizované v podání č. j. MUMI 23004110 - doplnění 2 k žádosti, vše v k. ú. Mikulov na Moravě, a to z důvodu, že vyčleněním pozemku by došlo k porušení celistvosti, omezení práv města a možnosti nakládat s majetkem města.

 

přijato, pro:18, proti:0, zdrželo se:3, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/8/1

 

Bod č. 9: Žádost o prodej či směnu části pozemku p. č. 3289/2 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatelka: A. S.

ZM odkládá

 

žádosti č. j. 22040890 ze dne 15. 9. 2022 a č. j. 22054702 ze dne 21. 12. 2022 [osobní údaj odstraněn] o prodej části pozemku p. č. 3289/2 ve vlastnictví města Mikulov a o směnu části pozemku p. č. 3289/2 ve vlastnictví města Mikulov za části pozemků p. č. 396 a p. č. 395 ve vlastnictví žadatelky, vše v k. ú. Mikulov na Moravě.

 

přijato, pro:17, proti:0, zdrželo se:4, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/9/1

 

ZM ukládá

 

vedení města jednat s žadatelkou o majetkovém vypořádání v dané lokalitě (nabytí pozemku p. č. 396 nebo jeho části do majetku města Mikulov).

 

přijato, pro:17, proti:0, zdrželo se:4, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/9/2

 

Bod č. 10: Prodej nemovité věci – pozemku p. č. 6049 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující: P. G.

ZM navrhuje

 

hlasovat o jednotlivých návrzích usnesení odděleně.

 

přijato, pro:13, proti:4, zdrželo se:3, nehlasovalo:5

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/10/1

 

ZM schvaluje

 

prodej nemovité věci v k. ú. Mikulov na Moravě – pozemku p. č. 6049 o výměře 324 m2 v lokalitě pod Sv. kopečkem za cenu 129 600,- Kč (tj. 400,- Kč/m2) [osobní údaj odstraněn] a kupní smlouvu znění předloženém MPO.

 

přijato, pro:16, proti:1, zdrželo se:4, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/10/2

 

ZM bere na vědomí

 

informaci společnosti Víno Šílová, s.r.o., IČ 08669287, se sídlem Vídeňská 237/5, Mikulov o odstoupení od záměru odkoupit pozemky p. č. 6048, 6052, 6054 v k. ú. Mikulov na Moravě.

 

přijato, pro:20, proti:0, zdrželo se:1, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/10/3

 

Bod č. 11: Prodej nemovité věci – pozemku p. č. 5766 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě vinných sklepů za ul. Zlámalova (Zveřejnění č. 3/MA 2023)

ZM rozhodlo

 

prodat pozemek p. č. 5766, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě vinných sklepů na ul. Zlámalova [osobní údaj odstraněn] za kupní cenu 3100,- Kč/m2. Důvodem rozhodnutí zastupitelstva města je skutečnost, že by prodejem předmětného pozemku jinému zájemci mohlo dojít k omezení vlastnických práv [osobní údaj odstraněn], a to zejména přístupu k pozemku p. č. 5768 jehož součástí je stavba bez č. p./č. ev – jiná stavba v jeho vlastnictví.

 

přijato, pro:18, proti:1, zdrželo se:2, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/11/1

 

ZM ukládá

 

MPO vypracovat návrh kupní smlouvy na základě podmínek stanovených tímto usnesením.

 

přijato, pro:18, proti:1, zdrželo se:2, nehlasovalo:4

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/11/2

 

Bod č. 12: Návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p. č. 3337/1 v k. ú. Mikulov na Moravě

ZM schvaluje

 

- bezúplatný převod pozemku p. č. 3337/1 - ostatní plocha o výměře 136 m2, v k. ú. Mikulov na Moravě, od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mikulov

a smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. UZSVM/BBV/4239/2022-BBVM, a to pozemku p. č. 3337/1- ostatní plocha o výměře 136 m2, v k. ú. Mikulov na Moravě.

 

přijato, pro:19, proti:0, zdrželo se:1, nehlasovalo:5

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/12/1

 

Bod č. 13: Revokace usnesení bodů č. 11 a č. 14 projednaných zastupitelstvem města Mikulov dne 18. 1. 2023

ZM revokuje

 

usnesení č. ZM4/2023/11/1 - ZM odkládá – protinávrh Mgr. Bc. Jedlička 

rozhodnutí o prodeji nemovité věci – části pozemku p. č. 5876/1, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře cca 50 m2 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě vinných sklepů za ul. Zlámalova [osobní údaj odstraněn] na základě jeho žádosti č. j. MUMI 22033967, a to do doby nabytí účinnosti změny č. 2 územního plánu města Mikulov.

a

usnesení č. ZM4/2023/14/1 - ZM odkládá – protinávrh Mgr. Bc. Jedlička  

rozhodnutí o prodeji nemovité věci – části pozemku p. č. 5876/1 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě vinných sklepů za ul. Zlámalova (dle geometrického plánu č. 4698-22/2022 se jedná o pozemek p. č. 5876/4 o výměře 40 m2) do vlastnictví [osobní údaj odstraněn] za kupní cenu ve výši 136 000 Kč, a to do doby nabytí účinnosti změny č. 2 územního plánu města Mikulov.

 

přijato, pro:18, proti:0, zdrželo se:2, nehlasovalo:5

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/13/1

 

ZM odkládá

 

rozhodnutí o prodeji nemovité věci – části pozemku p. č. 5876/1, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře cca 50 m2 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě vinných sklepů za ul. Zlámalova [osobní údaj odstraněn] na základě jeho žádosti č. j. MUMI 22033967, a to do doby nabytí účinnosti změny č. 1 územního plánu města Mikulov

a

rozhodnutí o prodeji nemovité věci – části pozemku p. č. 5876/1 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě vinných sklepů za ul. Zlámalova (dle geometrického plánu č. 4698-22/2022 se jedná o pozemek p. č. 5876/4 o výměře 40 m2) do vlastnictví [osobní údaj odstraněn] za kupní cenu ve výši 136 000 Kč, a to do doby nabytí účinnosti změny č. 1 územního plánu města Mikulov.

 

přijato, pro:18, proti:0, zdrželo se:2, nehlasovalo:5

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/13/2

 

Bod č. 14: Návrh Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu v roce 2023

ZM schvaluje

 

vydat Obecně závaznou vyhlášku města Mikulov o nočním klidu pro rok 2023, ve znění návrhu vypracovaného sekretariátem tajemníka.

 

přijato, pro:17, proti:0, zdrželo se:3, nehlasovalo:5

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/14/1

 

 

Bod č. 15: PPNMÚ 2023 – program prevence na místní úrovni 2023

ZM schvaluje

 

Program prevence na místní úrovni 2023.

 

přijato, pro:19, proti:0, zdrželo se:1, nehlasovalo:5

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/15/1

 

Bod č. 16: Výroční zpráva MP Mikulov 2022

ZM bere na vědomí

 

Výroční zprávu MP Mikulov 2022 v předloženém znění.

 

přijato, pro:20, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:5

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/16/1

 

Bod č. 17: Členství v asociaci Národní síť zdravých měst (NSZM)

ZM schvaluje

 

na základě doporučení Rady města členství města Mikulova v asociaci Národní síť zdravých měst České republiky.

 

přijato, pro:18, proti:0, zdrželo se:2, nehlasovalo:5

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/17/1

 

ZM schvaluje

 

Deklaraci Zdravého města v předloženém znění.

 

přijato, pro:18, proti:0, zdrželo se:2, nehlasovalo:5

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/17/2

 

ZM pověřuje

 

Mgr. Jitku Sobotkovou, starostku města, jako politika programu Zdravé město.

 

přijato, pro:18, proti:0, zdrželo se:2, nehlasovalo:5

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/17/3

 

ZM souhlasí

 

s pověřením Bc. Marcely Šimánkové (pracovnice Odboru rozvoje a živnostenského podnikání) jako koordinátorky programu Zdravé město.

 

přijato, pro:18, proti:0, zdrželo se:2, nehlasovalo:5

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/17/4

 

 

 

Bod č. 18: Návrh rozpočtu města Mikulov na rok 2023

ZM schvaluje

 

rozpočet města Mikulov na r. 2023 takto:

Daňové příjmy

223 400

Nedaňové příjmy

50 590

Transfery

28 786

Kapitálové příjmy

4 350

CELKEM PŘÍJMY

307 126

   

Zemědělství, lesní hospodářství

100

Cestovní ruch

3 570

Doprava

53 755

Vodní hospodářství

2 300

Školství

15 360

Kultura

19 489

Ochrana památek

610

Tělovýchova a zájmová činnost

24 570

Bydlení, komunální rozvoj

108 254

Ochrana životního prostředí

24 450

Sociální služby

9 895

Ochrana obyvatelstva

700

Požární ochrana

350

Bezpečnost

21 550

Vnitřní správa

98 373

CELKEM VÝDAJE

383 326

SALDO ROZPOČTU

-76 200

   

Splátky úvěrů KB

-6 996

Změna stavu prostředků na BÚ

83 196

CELKEM FINANCOVÁNÍ

76 200

 

přijato, pro:18, proti:1, zdrželo se:1, nehlasovalo:5

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/18/1

 

ZM schvaluje

 

příjmy rozpočtu na r. 2023 ve výši 307.126 tis. Kč, závazné ukazatele na straně výdajů – jsou dány věcným vymezením v příloze č. 1 tj. dle organizace – ORG, závazné ukazatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřizovaných městem Mikulov dle přílohy č. 2 tohoto materiálu a závazné ukazatele financování dle přílohy č. 3 tohoto materiálu.

 

přijato, pro:18, proti:1, zdrželo se:1, nehlasovalo:5

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/18/2

 

 

 

 

ZM schvaluje

 

příděl do sociálního fondu ve výši 3 % z ročního objemu mzdových prostředků, tj. částku 1.800 tis. Kč, schvaluje rozpočet SF na r. 2023.

 

přijato, pro:18, proti:1, zdrželo se:1, nehlasovalo:5

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/18/3

 

ZM stanovuje

 

že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých organizací (ORG) schváleného rozpočtu na r. 2023. V rámci celkového výdaje na ORG (organizace ) se změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových a včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů, naopak povoluje.

 

přijato, pro:18, proti:1, zdrželo se:1, nehlasovalo:5

Číslo usnesení: ZM5/2023/18/4

 

ZM stanovuje

 

v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů,

b) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován

Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. v pl. zn., je v kompetenci vedoucí finančního odboru.

 

přijato, pro:18, proti:1, zdrželo se:1, nehlasovalo:5

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/18/5

 

ZM schvaluje

 

poskytování stravování uvolněným členům zastupitelstva formou stravenek v hodnotě 130 Kč s tím, že navýšení hodnoty stravenky bude realizováno od 1. 3. 2023.

 

přijato, pro:18, proti:1, zdrželo se:1, nehlasovalo:5

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/18/6

 

ZM schvaluje

 

schvaluje poskytování následujících příspěvků (benefitů)

   a) uvolněným členům zastupitelstva:

Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku pro starostku, místostarostku a místostarostu

25 000,- Kč/rok

400,- Kč/den obřadu

jednorázově, ve výplatním termínu odměny za měsíc únor

dle počtu dnů, ve výplatním termínu za příslušný měsíc, ve kterém obřady proběhly

Osobní účet  (ze sociálního fondu)

9.000 Kč / rok

Čerpání v souladu s pravidly pro čerpání osobních účtů zaměstnanců

b) členovi zastupitelstva města pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech:

Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku

10 000,- Kč /rok

400,- Kč/den obřadu

jednorázově, ve výplatním termínu odměny za měsíc únor

dle počtu dnů, ve výplatním termínu za příslušný měsíc, ve kterém obřady proběhly

 

přijato, pro:18, proti:1, zdrželo se:1, nehlasovalo:5

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/18/7

 

ZM schvaluje

 

uzavření Smluv o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v ORP Mikulov pro r. 2023 s obcí Bavory, Březí, Brod nad Dyjí, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Horní Věstonice, Jevišovka, Novosedly, Milovice, Nový Přerov, Pavlov, Perná, Sedlec, Drnholec dle vzorové smlouvy.

 

přijato, pro:18, proti:1, zdrželo se:1, nehlasovalo:5

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/18/8

 

Bod č. 19: Dotační programy města Mikulov na rok 2023

ZM schvaluje a vyhlašuje

 

dotační programy a Podmínky k poskytování individuálních dotací pro rok 2023 v předloženém znění.

 

přijato, pro:18, proti:0, zdrželo se:2, nehlasovalo:5

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/19/1

 

Bod č. 20: Žádost o dar – L. D.

ZM schvaluje

 

poskytnutí finančního daru ve výši 30.000 Kč na činnost klubu seniorů [osobní údaj odstraněn].

 

přijato, pro:17, proti:0, zdrželo se:3, nehlasovalo:5

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/20/1

 

ZM schvaluje

 

uzavření Darovací smlouvy mezi městem Mikulov a [osobní údaj odstraněn] v předloženém znění.

 

přijato, pro:17, proti:0, zdrželo se:3, nehlasovalo:5

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/20/2

 

Bod č. 21: Žádost o individuální dotaci – TIC Mikulov o. p. s.

ZM schvaluje

 

poskytnutí individuální dotace TIC Mikulov, o.p.s. ve výši 1.600.000,-- Kč.

 

přijato, pro:20, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:5

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/21/1

 

ZM schvaluje

 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov v předloženém znění.

 

přijato, pro:20, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:5

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/21/2

 

Bod č. 22: Petice – nesouhlas se záměrem stavby nazvaným: "ÚPRAVA RD NA PENSION"

ZM bere na vědomí

 

petici – nesouhlas se záměrem stavby nazvaným: "ÚPRAVA RD NA PENSION".

 

přijato, pro:17, proti:1, zdrželo se:2, nehlasovalo:5

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/22/1

 

ZM ukládá

 

místostarostovi Ing. arch. Ivo Hrdličkovi, pověřeného za město Mikulov jako účastníka řízení, aby v případě, že uvedený záměr stavby je nepřípustný podle platného územního plánu města Mikulov, podal nesouhlas s realizací tohoto záměru.

 

přijato, pro:17, proti:1, zdrželo se:2, nehlasovalo:5

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/22/2

 

Bod č. 23: Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 8. 2. 2023

ZM bere na vědomí

 

zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 8. 2. 2023.

 

přijato, pro:20, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:5

 

Číslo usnesení: ZM5/2023/23/1

 

V Mikulově dne 8. 3. 2023

………………………………….

Mgr. Jitka Sobotková

starostka města Mikulov

………………………………….

Ing. arch. Ivo Hrdlička

místostarosta města Mikulov

………………………………….

Mgr. Petra Korlaar

místostarostka města Mikulov