Jednání Městské rady 17. 8. 2010

zápis jednání

Rada Města na svém jednání dne 17. 8. 2010

Schvaluje

- nájemní smlouvu na pronájem nemovitostí s nájemci:

-         Mgr. H. Hlaváčem, bytem Mikulov u pozemku p. č. 6127, zahrada o výměře 232 m² a pozemku p. č. 6126, zahrada o výměře 375 m²,

-         manžely M. a J. Doležalovými a P. a P. Poulovými, bytem Mikulov u pozemku p. č. 6125, zahrada o výměře 220 m²,

-         manžely V. a H. Vajayovými, bytem Mikulov u pozemku p. č. 6124, zahrada o výměře 217 m²,

-         Mgr. B. Souchopovou, bytem Mikulov a B. Štrůblovou, bytem Mikulov u pozemku p. č. 6123, zahrada o výměře212 m²,

-         manžely V. a Š. Kopčíkovými, bytem Mikulov u pozemku p. č. 6122, zahrada o výměře 210 m²,

-         manžely F. a Z. Karamanisovými, bytem Mikulov u pozemku p. č. 6108, zahrada o výměře 186 m² a pozemku p. č. 9238, zahrada o výměře 148 m², ve znění vypracovaném Majetkoprávním odborem;

-   návrh kupní smlouvy na movitý majetek – prodávající Tělovýchovná jednota Pálava Mikulov;

-   dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na zhotovení zakázky s názvem MVR-1080087 – Zhotovení propagačních materiálů a tvorba webu;

-   předloženou smlouvu o zabezpečení poukázek Šek servis pro osoby v hmotné nouzi;

-   pro školní rok 2010/2011 výjimku z počtu žáků ve třídách Mateřská škola Habánská 82 na dvacet pět dětí ve třídě, Mateřská škola Pod Strání 6 na dvacet pět dětí ve třídě;

-   přijetí dotace z prostředků fondu mikroprojektů na projekt Speciální sportovní hry Mikulov 2010;

-   konání veřejné sbírky dle oznámení o konání veřejné sbírky.

Rozhodla

- pronajmout pozemek p. č. 7783 v lokalitě Za Nádražím ČD panu V. Vymyslickému a paní D. Vymyslické;
- pronajmout nebytové prostory v přízemí objektu č. p. 201 na Náměstí občanskému sdružení JUNÁK.

Souhlasí

- s dodatkem č. 3 na akci Mikulov – oprava domu Vídeňská č. o. 15, č. p. 822.

Přiděluje

-         uvolněnou bytovou jednotku v Domě s pečovatelskou službou Mikulov paní J. Ranzenhoferové.

Ukládá

-         zveřejnit na úřední desce záměr města prodat nemovitost – pozemek p. č. 5737 v lokalitě vinných sklepů za ulici Zlámalova;

-         zveřejnit na úřední desce záměr města poskytnout výpůjčku nemovitosti – část pozemku p. č. 2190/1;

-         zveřejnit na úřední desce záměr města prodat nemovitost – pozemek p. č. 5736 v lokalitě vinných sklepů za ulici Zlámalova.

Bere na vědomí

-         zápis z jednání komise pro změnu metodiky poskytování dotací;

-         předložený zápis z jednání komise výstavby a architektury.

 

JUDr. Jiří Večeřa, tajemník MěÚ Mikulov