Jednání MR ze dne 13. 7. 2010

Rada Města na svém jednání dne 13. 7. 2010:

Schvaluje
- nájemní smlouvu na pronájem nemovitostí-pozemku p.č.2064/7, p.č.2064/8 a
p.č.3088/473 v lokalitě ul.Nádražní p.M.Barvíkovi
- smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemku p.č.3023/72 lokalita ul.
Na Hradbách a U Bažantnice, který spočívá v uložení kabelového vedení NN
ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice
- nájemní smlouvu o pronájmu objektu bez č.p./č.e. na pozemku p.č.459/4 a
pozemku p.č.459/4 v k.ú.Mikulov na Moravě-nájemce obchodní společnost
TEDOS Mikulov s.r.o.
- uzavření smlouvy se společností CDC Data s.r.o. na dodávku telefonní ústředny
- návrh smlouvy o aktualizaci a údržbě stacionárních map v Mikulově

Rozhodla
-  pronajmout ode dne 1.9.2010 nemovitosti-pozemek p.č.6127 a p.č.6126  
p.Mgr.H.Hlaváčovi, pozemek p.č.6125 manželům Doležalovým a 
manželům Poulovým, pozemek p.č.6124 manželům Vajayovým, 
pozemek p.č.6123 p.Souchopové a Štrůblové, pozemek p.č.6122 manželům 
Kopčíkovým a pozemek p.č.9238 a p.č.6108 manželům Karamanisovým
- od 14.7.2010 pronajmout nebytový prostor v objektu č.p.31, na Náměstí č.or.20
na pozemku p.č.47 p.Smečkovi

Souhlasí:
- s uzavřením Darovací smlouvy mezi Českou spořitelnou, a.s. Praha a Základní
školou Mikulov, Hraničářů 617 E - 4 ks osobních počítačů
- s přijetím finanční podpory z rozpočtu JmK na úhradu ztráty vzniklé 
poskytováním žákovského jízdného dopravci
- pronajmout p.Š.a R.Salayovým byt 2+1 na ul.Růžová 3, Mikulov

Ukládá:
- MPO zveřejnit na úřední desce záměr města prodat nemovitost-pozemek p.č.6959
- MPO zadat vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č.284/1 v lokalitě ul. Doležalka a po jeho obdržení zveřejnit na úřední desce záměr města směnit část nemovitosti-pozemku p.č.284/1
- MPO zveřejnit na úřední desce záměr města pronajmout nebytové prostory v přízemí objektu č.p.201 na pozemku p.č.316, č.or.13 na Náměstí
- MPO připravit návrh výběrového řízení na provozovatele veřejných WC na ul.Komenského a Náměstí pro rok 2011 a následující
- odboru ST zveřejnit na úřední desce záměr města dát do výpůjčky nebytové prostory v 1.NP budovy č.p.24 na pozemku p.č.38-Městská galerie, konání výstavy fotografií v době od 1.9.2010 do 14.10.2010
- odboru ST zveřejnit na úřední desce záměr města uzavřít dodatek k Smlouvě o nájmu nebytových prostor-objektu sportovní haly č.p.1474 na pozemku p.č.1874/3 na ul. Na Hradbách