Rada města projednávala

Rada města na svém jednání dne 3. 11.

Uložila

- zveřejnit na úřední desce záměr města prodat nemovitou věc – část pozemku p. č. 5831/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 30 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě vinných sklepů za ul. Zlámalova.

Rozhodla

- znovu zveřejnit na úřední desce MěÚ Mikulov dle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v pl. zn. záměr města prodat část pozemku p. č. 3320/1 o výměře max. 171 m2 za podmínek, že zájemce nabídne kupní cenu a uvede účel prodeje (záměr využití pozemku).

Stanovila

- dny a místo pro konání obřadů s účinností od 1. 1. 2016 na

2. sobotu v měsíci od 10 do 16 hod. a poslední pátek v měsíci od 9 do 12 hod. V případě, že Pálavské vinobraní vyjde na druhou sobotu v měsíci, posunuje se termín o týden později. Místem konání obřadů je radnice.

Schválila

- změnu sankčních poplatků v Městské knihovně Mikulov dle předloženého návrhu s účinností od 9. listopadu 2015.

Vzala na vědomí

- zápis z Komise pro sport a volný čas ze dne 7. 10. 2015.

Anna Červeňáková

radnice