Usnesení Zastupitelstva města z 11. 11. 2015

MĚSTO MIKULOV

Zastupitelstvo města

Výpis Usnesení č. 8/2015/H

přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 11.11.2015 ve velké zasedací místnosti MěÚ Mikulov v 16,00 hod.

 

Bod č. 1 Zahájení

Usnesení č. 1:

ZM schvaluje jako způsob hlasování veřejné.

Hlasování č. 1:

Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 2: (protinávrh Mgr. Jedlička)

Navrhuji do dnešního programu ZM zařadit bod pod č. 8 Návrh nového jednatele STKO, spol. s.r.o.

Hlasování č. 2:

Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 3: (protinávrh Ing. Hlavenka)

Navrhuji do dnešního programu ZM zařadit bod č. 9 Dotazy zastupitelů a bod č. 10 Dotazy občanů.

Hlasování č. 3:

Pro: 19 Proti: 2 Zdržel se: 0

 

Program:

1. Zahájení

2. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti

2.1. Prodej nemovitých věcí - pozemků p. č. 558/3 a p. č. 560, jejichž součástí je budova č. p. 338 a pozemek p. č. 558/1 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. Brněnská č. or. 13, kupující pan Z.T.

2.2. Prodej nemovité věci - části pozemku p. č. 1727/2 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. Valtická, kupující Stavoserv 3T, s. r. o. se sídlem Mikulov, Vídeňská 41, PSČ 692 01,

Mikulov 

2.3. Návrh na prodej nemovitých věcí – pozemků, vinic v k.ú. Mikulov na Moravě za ul. Zlámalova (p.č. 5102 a současně část pozemku p.č. 5104) a p.č. 6966 v lokalitě Nad starou celnicí

2.4. Využití nemovitých věcí v k. ú. Mikulov na Moravě – pozemku p.č. 1603, vč. jeho součásti – budovy č. p. 807 a části pozemku p.č. 1604 (areál bývalé hasičské zbrojnice na ul. Svobody)

3. Akční plán města Mikulov 2015 – 2018

4. Rozpočtová opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulov na r. 2015

5. Dodatek ke smlouvě o přípravě a pořádání Concentus Moraviae – zahajovací koncert

6. Schválení dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace

7. Změna č. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva města Mikulov

8. Návrh nového jednatele STKO, spol. s r.o.

9. Dotazy členů ZM

10. Dotazy občanů

11. Závěr

 

Usnesení č. 4:

ZM schvaluje předložený program zasedání Zastupitelstva města Mikulov doplněný o bod č. 8 Návrh nového jednatele STKO, spol. s r.o., bod č. 9 Dotazy členů ZM a bod č. 10 Dotazy občanů a s navrženou změnou usnesení bodu č. 4.

Hlasování č. 4:

Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 5:

ZM schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva města Mikulov ze dne 11.11.2015 paní JUDr. Květoslavu Budínovou a pana JUDr. Vojtěcha Mihalíka.

Hlasování č. 5:

Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 1

Bod č. 2 Prodeje, koupě, majetkoprávní záležitosti

Bod č. 2.1. Prodej nemovitých věcí – pozemků p. č. 558/3 a p. č. 560, jejichž součástí je budova č. p. 338 a pozemku p. č. 558/1 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. Brněnská č. or. 13, kupující Z.T.

 

Usnesení č. 6:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitých věcí – pozemků p. č. 558/3 a p. č. 560, jejichž součástí je budova č. p. 338 a pozemku p. č. 558/1 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. Brněnská č. or. 13, mezi Městem Mikulov jako prodávajícím, povinným a oprávněným z věcného břemene a p. Z.T., Slovensko jako kupujícím, povinným a oprávněným z věcného břemene a kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene ve znění předloženém majetkoprávním odborem.

Hlasování č. 6:

Pro: 16 Proti: 4 Zdržel se: 3

Bod č. 2.2. Prodej nemovité věci – části pozemku p. č. 1727/2 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující Stavoserv 3T, s.r.o.

 

Usnesení č. 7:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovité věci – části pozemku p. č. 1727/2 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. Valtická (dle geometrického plánu č. 3872-177/2015 se jedná o pozemek p. č. 1727/17 o výměře 116 m2) pro kupujícího Stavoserv 3T, s.r.o. se sídlem Mikulov, Vídeňská 41, PSČ 692 01, Mikulov a kupní smlouvu ve znění předloženém majetkoprávním odborem.

Hlasování č. 7:

Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 2.3. Návrh na prodej nemovitých věcí – pozemků, vinic v k. ú. Mikulov na Moravě za ul. Zlámalova (p. č. 5102 a současně část pozemku p. č. 5104) a p. č. 6966 v lokalitě Nad starou celnicí

 

Usnesení č. 8: (protinávrh MUDr. Poláček)

ZM souhlasí s tím, že se bude hlasovat o každém bodu navrženého usnesení zvlášť.

Hlasování č. 8:

Pro: 14 Proti: 5 Zdržel se: 2

 

Usnesení č. 9:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitých věcí – pozemků p. č. 5102, vinice a současně části pozemku p. č. 5104, vinice bez plochy určené k možné budoucí zástavbě vinnými sklepy o

výměře cca 0,40 ha (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě za ul. Zlámalova společnosti CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s., Valtice, Vinařská 407 a ukládá majetkoprávnímu odboru vypracovat návrh kupní smlouvy.

Hlasování č. 9:

Pro: 19 Proti: 1 Zdržel se: 2

 

Usnesení č. 10:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovité věci – pozemku p. č. 6966, vinice v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Nad starou celnicí p. M.O., bytem Brno, a ukládá MPO vypracovat návrh kupní smlouvy.

Hlasování č. 10:

Pro: 11 Proti: 8 Zdržel se: 4

Návrh nebyl přijat.

Bod č. 2.4. Využití nemovitých věcí v k. ú. Mikulov na Moravě – pozemku p. č. 1603, vč. jeho součásti – budovy č. p. 807 a části pozemku p. č. 1604 (areál bývalé hasičské zbrojnice na ul. Svobody)

 

Usnesení č. 11: (protinávrh Mgr. Jedlička)

Zastupitelstvo města ukládá starostovi města zadat zhotovení studie využití nemovitých věcí v k. ú. Mikulov na Moravě: pozemku p. č. 1603 (zastavěna plocha a nádvoří) o výměře 935 m2, včetně jeho součásti – budovy č. p. 807 (stavba občanského vybavení – bývalá hasičská zbrojnice na ul. Svobody č. or. 27) a dále části pozemku p. č. 1604 (zastavěna plocha a nádvoří) o výměře cca 130 m2 pro potřeby rozšíření možnosti parkování v celé ploše uvedených pozemků a v přízemí bývalé hasičské zbrojnice včetně vypracování orientačního rozpočtu a vypracování návrhu provozních nákladů.

Hlasování č. 11:

Pro: 6 Proti: 14 Zdržel se: 3

Návrh nebyl přijat.

 

Usnesení č. 12: (protinávrh Ing. Hlavenka)

Zastupitelstvo města ukládá starostovi města vypracování architektonické studie na využití nemovitých věcí v k. ú. Mikulov na Moravě: pozemku p. č. 1603 (zastavěna plocha a nádvoří) o výměře 935 m2, včetně jeho součásti – budovy č. p. 807 (stavba občanského vybavení – bývalá hasičská zbrojnice na ul. Svobody č. or. 27) a dále části pozemku p. č. 1604 (zastavěna plocha a nádvoří) o výměře cca 130 m2 pro potřeby města dle Akčního plánu města Mikulov na roky 2015 - 2018, bod č. 4.1.3., tj. k vytvoření expozice současného výtvarného umění a knihovny, včetně rozpočtu a výhledu režijních a provozních nákladů.

Hlasování č. 12:

Pro: 20 Proti: 2 Zdržel se: 1

 

Bod č. 3 Akční plán města Mikulov na roky 2015–2018

Usnesení č. 13:

Zastupitelstvo města Mikulov schvaluje Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018

Hlasování č. 13:

Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Bod č. 4 Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulov na rok 2015

Usnesení č. 14:

ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 5 v předloženém znění tj. celkové příjmy města se zvyšují o částku 13.455 tis. Kč a celkové výdaje o částku 1.468 tis. Kč v členění uvedeném v tabulkové části materiálu.

Hlasování č. 14:

Pro: 22 Proti: 1 Zdržel se: 0

 

Bod č. 5 Dodatek ke smlouvě o přípravě a pořádání Concentus Moraviae – zahajovací koncert

Usnesení č. 15:

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením dodatku ke Smlouvě o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae, plánovaného na den 01.06.2016.

Hlasování č. 15:

Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Bod č. 6 Schválení uzavření dodatků Smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města Mikulov

Usnesení č. 16:

ZM schvaluje v souladu s § 85 písm. j) navržené změny ve smlouvách o poskytnutí dotace a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace se subjekty:

- Sdružení přátel Karla Krautgartnera – smlouva č. 30/2015,

- sdružení Klavírní kurzy o.s. – smlouva č. 24/2015,

- FC Pálava Mikulov – smlouva č. 61/2015,

- FC Pálava Mikulov – smlouva č. 1/2015.

Hlasování č. 16:

Pro: 21 Proti: 2 Zdržel se: 0

 

Bod č. 7 Změna č. 2 Jednacího řádu zastupitelstva města Mikulov

Usnesení č. 17: (protinávrh Mgr. Jedlička)

Zastupitelstvo města schvaluje Změnu č. 2 Jednacího řádu zastupitelstva města Mikulov ze dne 16.12.2011, ve znění Změny č. 1 ze dne 20.06.2012, ve znění dle návrhu vypracovaného sekretariátem tajemníka s vypuštěním bodů č. 2., 3. 4. a 5.

Hlasování č. 17:

Pro: 11 Proti: 5 Zdržel se: 6

Návrh nebyl přijat.

Usnesení č. 18: (protinávrh Ing. Mihalík)

Zastupitelstvo města schvaluje Změnu č. 2 Jednacího řádu zastupitelstva města Mikulov ze dne 16.12.2011, ve znění Změny č. 1 ze dne 20.06.2012, ve znění dle návrhu vypracovaného sekretariátem tajemníka se změnou v bodě č. 3 v článku 5 v textu bodu č. 18 vypustit větu „vyjádřit se pouze 1x".

Hlasování č. 18:

Pro: 12 Proti: 9 Zdržel se: 1

Návrh nebyl přijat.

Usnesení č. 19: (protinávrh Ing. Hlavenka)

Zastupitelstvo města zamítá projednání bodu Změna č. 2 Jednacího řádu zastupitelstva města Mikulov ze dne 16.12.2011, ve znění Změny č. 1 ze dne 20.06.2012, ve znění dle návrhu vypracovaného sekretariátem tajemníka.

Hlasování č. 19:

Pro: 12 Proti: 6 Zdržel se: 4

Návrh nebyl přijat.

Usnesení č. 20:

Zastupitelstvo města schvaluje Změnu č. 2 Jednacího řádu zastupitelstva města Mikulov ze dne 16.12.2011, ve znění Změny č. 1 ze dne 20.06.2012, ve znění dle návrhu vypracovaného sekretariátem tajemníka.

Hlasování č. 20:

Pro: 10 Proti: 8 Zdržel se: 4

Návrh nebyl přijat.

 

Bod č. 8 Návrh nového jednatele STKO, spol. s r.o.

Usnesení č. 21:

1. Zastupitelstvo města Mikulova deleguje na funkci jednatele společnosti STKO, spol. s r.o. jejího stávajícího ředitele pana Miroslava Hyrše.

2. Město Mikulov prostřednictvím svého zastupitelstva žádá společnost STKO, spol. s r.o., aby na program nejbližší valné hromady zařadila volbu pana Miroslava Hyrše jako jednatele společnosti

a jako následující bod i projednání smluv o výkonu funkce jednatele a to ve vztahu ke všem jednatelům společnosti.

Hlasování č. 21:

Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Bod č. 9 Dotazy členů ZM

 

Bod č. 10 Dotazy občanů

Bod č. 11 Závěr

V Mikulově dne 13.11.2015

Rostislav Koštial, starosta města Mikulov

Marie Leskovjanová, místostarostka města Mikulov

radnice