Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

 

Zveme všechny občany města na zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční ve středu 9. prosince v 10 hod. v zasedacím sále na Městském úřadě Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení

2. Kontrola usnesení č. 7/2015/H ze dne 23. 9. 2015 a č. 8/2015/H ze dne 11. 11. 2015

3. Zpráva o činnosti RM za období od 22. 9. 2015 do 24. 11. 2015

4. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 25. 11. 2015

5. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 25. 11. 2015

6. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016 pro město Mikulov

7. Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města Mikulov na r. 2015

8. Prodeje, koupě, majetkoprávní záležitosti

8.1. Návrh kupní smlouvy na prodej nemovitých věcí – pozemků, vinic p. č. 5102 a části p. č. 5104 v k. ú. Mikulov na Moravě – kupujícímu CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a. s.

8.2. Prodej nemovité věci – pozemku, vinice p. č. 6966 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Nad Starou celnicí – žadateli M.O.

8.3. Prodej nemovité věci – pozemku p. č. 6831, případně jeho části v k. ú. Mikulov na Moravě – žadatelce H. O.

8.4. Prodej části pozemku p. č. 108/1 v k. ú. Mikulov na Moravě, ul. Husova – žadatelům M. K. a A. P.

8.5. Prodej části pozemku p. č. 3320/1 v k. ú. Mikulov na Moravě, ul. 22. dubna – žadateli CHÂTEAU HILL, a. s.

8.6. Návrh Ředitelství silnic a dálnic ČR na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě

9. Komunitní plán sociálních služeb pro ORP Mikulov 2016–2018

10. Zabezpečení povinností města Mikulov na úseku požární ochrany

11. Obecně závazná vyhláška města Mikulov č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně přílohy č. 1

12. Obecně závazná vyhláška města Mikulov č. 3/2015, kterou se mění OZV č. 3/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

13. Podání společnosti Gebauer a Griller, Kabelltechnik, spol. s r.o., Nádražní 677E, 69201 Mikulov

14. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

15. Návrhy, připomínky a podněty občanů města

16. Závěr

V Mikulově dne 25. 11. 2015

Rostislav Koštial, starosta města Mikulov

radnice