Odpověď starosty města na otevřený dopis

Jednání zastupitelstva města jsou vždy veřejná a účast na nich je právem občanů města. Jsem rád, že se jednání našeho zastupitelstva veřejnost aktivně účastní a vznáší na nich věcné podněty a připomínky. Účastí na jednání zastupitelstva města občané prokazují, že jim není lhostejné, co se ve městě děje a o čem a jak zastupitelé rozhodují. Současně tím také přímo zjišťují, že řešení záležitostí města je velmi složitý proces a že odpovědnost zastupitelů je veliká.

Je nepochybné, že se občan při účasti na zasedání zastupitelstva, zvláště když se jej účastní poprvé, složitě orientuje v projednávané problematice a zákonem či jednacím řádem stanovené proceduře jednání. Zejména v případech, kdy jsou jednotlivými zastupiteli předkládány přímo na jednání protinávrhy, a na to mají zastupitelé právo, se může nezasvěcenému pozorovateli z řad veřejnosti zdát hlasování chaotické, ale ujišťuji Vás, že vše má svůj řád.

Abychom zajistili vyšší transparentnost jednání zastupitelstva, zveřejňuje městský úřad na webových stránkách města nejen navrhovaný program, ale také materiály k jednotlivým bodům. Nezveřejňuje pouze takové materiály, které obsahují osobní údaje fyzických osob, protože tím bychom se dopustili porušení zákona o ochraně osobních údajů.

Členům zastupitelstva jsou pozvánka s programem jednání a písemné materiály k jednotlivým bodům zasílány v souladu s jednacím řádem sedm dní před zasedáním. Jak správně uvádíte, připouští jednací řád výjimku, dle které ve výjimečných případech z časové tísně a naléhavosti může být nejpozději před zasedáním předložen další návrh. Konkrétně na zastupitelstvu 6. 5. 2015, kterého jste se zúčastnili, byl takto předložen jeden materiál, a to „Poskytnutí dobrovolného peněžitého příspěvku městem Mikulov obchodní společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o." a s tím související doplnění rozpočtových opatření č. 2 k rozpočtu města na rok 2015. Dále byl zastupitelům těsně před zahájením jednání předložen písemný materiál k prodeji pozemku vč. budovy bývalé hasičské zbrojnice na ul. Svobody. Byla to pouhá informace o dosavadním jednání se zájemcem. Přitom program jednání obsahoval celkem patnáct písemných materiálů, které zastupitelé obdrželi písemně a včas. Zda se jedná o naléhavé téma, či nikoli může být věc názoru, nicméně zastupitelé mohou zařazení bodu „navíc" hlasováním schválit či odmítnout.

Pokud mají zastupitelé výhrady k způsobu přípravy materiálů do zastupitelstva, jistě uplatní svoje připomínky přímo, ať již u mě nebo na zasedání zastupitelstva. Pro zlepšení komunikace se zastupiteli zřídil městský úřad intranetový portál, v němž mají zastupitelé k dispozici v elektronické podobě veškeré zpracované materiály do zastupitelstva, případně další potřebné informace. Tento nástroj budeme využívat v případě, že vznikne naléhavá potřeba zařazení dalšího bodu do programu jednání až po odeslání písemných materiálů a bude-li možno materiál zpracovat alespoň s nějakým časovým předstihem, zašle jej úřad alespoň elektronicky, aby bylo možno jej prostudovat.

Je pravdou, že stávající hlasovací zařízení je po více než patnácti letech technicky a morálně zastaralé. Na zasedání zastupitelstva 6. 5. 2015 dle mého názoru nedocházelo k výpadkům hlasovacího zařízení, ale k tomu, že někteří zastupitelé s tímto zařízením ještě neumí zacházet. Pokud při hlasování došlo k problémům, vždy byly ihned napraveny. V současné době městský úřad připravuje projekt, který řeší nový diskusní systém s hlasováním, včetně audiovizuální techniky. Dle předběžné nabídky cena takového zařízení představuje přibližně dva miliony korun, což jsou nemalé náklady. Proto považuji za vhodné vyčkat na případné vyhlášení dotačních titulů v rámci nového plánovacího období, zda umožní financování takového zařízení.

Rostislav Koštial, starosta města Mikulov