Otevřený dopis a reakce na něj - téma Svoz odpadů a třídění

Vážení zastupitelé, až se znovu budete chválit za funkční systém odvozu odpadků,
vězte, že Vaši voliči to vidí zcela jinak. Jsme průměrná čtyřčlenná rodina, která žije v rodinném domku a snaží se celkem zodpovědně třídit plasty. Kromě papíru, plastů, bioodpadu, třídíme také hliník a baterie.

Přiznám se, že sám pocházím z rodiny, která byla striktně proti třídění odpadů. Heslo mého táty totiž bylo, budu třídit odpady a to v okamžiku, kdy mne k tomu bude někdo pozitivně motivovat. Já sám jsem začal třídit odpad jenom díky důslednému tlaku své ženy, která byla naopak zvyklá třídit odpad přirozeně.

Musím říct, že odvoz odpadu je pro nás vysvobození, neboť při čekání na odvoz tříděného odpadu máme minimálně dva pytle papíru, dva pytle plastů (a to nekupujeme vodu v pet lahvích!) plus všeobecný komunální odpad. V létě k tomu máme celkem pravidelně dvě narvané popelnice hnijící posekané trávy, neboť se snažíme náš trávník udržovat zastřižený a stříháme trávník jedenkrát za tři týdny.

Já osobně mám velký problém, neboť nemáme prostory, kde odpad skladovat. V garáží máme jízdní kola, náhradní pneumatiky, lyže. K tomu čtyři až pět pytlů odpadu (včetně hliníků). Navíc bioodpad v parném létě celkem dost silně smrdí, což řeším tím, že jsem popelnice postavil blíže k chodníku, aby mi nesmrděly do obýváku a ložnice (všem mikulovským občanům se tímto omlouvám, ale já tento systém svozu bioodpadu nezvolil).

V současné době se neustále dočítám v Mikulovském zpravodaji, jak jsou všichni ohromně spokojeni s odvozem odpadků a jak tento systém spoří významné finance městskému rozpočtu.

V této souvislosti mám několik nápadů:

- radnice by každému majiteli rodinného domku mohla přispět částkou 10.000 Kč na vybudování přístřešku pro odpad, řekněme 3x3 metry,

- radnice by se mohla rozhodnout, že odpady se budou odvážet jednou za rok, neboť se tím opět výrazně uspoří.

Oba návrhy jsou jistě absurdní stejně jako systém sám. Ano mnoho lidí si písemně nestěžovalo, neboť to považuje za zbytečné a ztrátu času. Navíc tento problém se ani moc netýká našich sousedů v bytových domech (všem, kteří třídí, se tímto omlouvám a fandím jim). Já jsem si do dnešního večera také stěžoval jenom pro sebe, než jsem zjistil, že v garáži k autu již neprojdu a musím se vydat do veřejných kontejnerů na tříděný odpad, abych se zbavil minimálně dvou pytlů odpadu.

O tom, že systém není tak funkční, jak nás STKO a město přesvědčuje, svědčí jistě i fakt, že i městské kontejnery na křižovatce Brněnská a Pod Hájkem jsou již dva dny po vysypání beznadějně plné, a to přesto, že kapacita byla zdvojnásobena. Buď tam tedy vozí odpad zákeřní obyvatelé okolních obcí, aby tak ulehčili svému napjatému městskému rozpočtu, anebo je to jasným signálem, že odvoz odpadu je nedostatečný.

Agenda třídění odpadů je palčivá nejenom pro naši obec, ale pro celou republiku. Avšak způsoby řešení jsou rozdílné. Např. dle televizní reportáže z minulého týdne jedna obec za tříděný pytel plastových odpadků získává šest korun od specializované firmy a čtyři koruny odečítá z ročního poplatku daného obyvatele. Obec má zisk dvě koruny a občan jasný finanční impuls, že to třídění má smysl. Je jasné, že naše obec peníze uspoří. Pevně věřím, že budou využity nějakým smysluplným způsobem a nebude za ně pořízena nějaká zbytečná a předražená věc či zakázka.

Dnes ani já jako velký odpadový skeptik nepochybuji, že třídění odpadu má smysl, ale stávající systém nevyhovuje velké části spoluobčanů – a to vím celkem jistě z diskuze svých přátel a kolegů z Mikulova.

Vážení zastupitelé, pokud nás nechcete vrhnout zpět do prvobytně pospolné společnosti, kde doma všichni bydleli obloženi odpadky, nebo aby večer bloumalo spoustu spoluobčanů s pytli odpadů na rameni a s šíleným výrazem v očích, neboť hledají prázdné městské kontejnery, zkuste se prosím ještě jednou zamyslet nad stávajícím systémem odvozu.

Anebo aspoň přestaňte psát do Zpravodaje, jak je systém funkční a lidé ho mají rádi…

Děkuji Vám Michal Široký

  

K otevřenému dopisu pana Michala Širokého se vyjádřil vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu Mikulov
Jan Hluchý

Vážený pane Široký,

rád bych reagoval na Váš dopis, kriticky hodnotící systém a způsob nakládání s odpady ve městě Mikulov.

1. Není mi známo, že by se zastupitelé města nebo třeba jen některý z nich chválil za funkční systém odvozu odpadů. Byly pouze zveřejněny dosavadní výsledky dosažené v systému nakládání s odpady města po zavedení odděleného sběru vytříděných biologicky rozložitelných komunálních odpadů s jejich následným využitím. Pokud je taková skutečnost vnímána i zapřisáhlým odpůrcem třídění odpadů jako chvála tohoto zavedeného systému, svědčí to jedině o tom, že je asi opravdu dobrý. Ovšem k tomu, aby byl opravdu dobrý a raději se ještě zlepšoval, musí přispět i účastníci tohoto systému. Rozhodně mu neprospějí zásadní odpůrci, mezi které jste se sám zařadil.

2. Je dost zarážející, že čekáte na pozitivní motivaci od „někoho“, abyste se uvolil respektovat a plnit své povinnosti vyplývající ze zákona i obecně závazných předpisů, kterými se všichni lidé ve společnosti řídí. Vězte, že například předcházení vzniku odpadů, jejich třídění, jejich přednostní využívání – to jsou základní povinnosti stanovené zákonem. Pokud však nehodláte respektovat zákonné normy, doporučil bych hledat tu pozitivní motivaci sám ve svém nitru, sám v sobě, pokud Vám záleží na prostředí a okolí, ve kterém žijete.

3. K velkému množství odpadů, které průběžně produkujete – možná by bylo dobré se trochu zamyslet. Proč jich je tak mnoho? A až potom nad tím, kam, kdy a jak je odstranit.

4. Rád bych se zeptal, jakým způsobem jste si poradil s množstvím odpadu z trávníků, dokud jste neměli zdarma k dispozici tolik kritizované a páchnoucí nádoby na bioodpad.

5. Přeplněné sběrné nádoby-kontejnery na odpad. Většinou se tak děje v důsledku zneužívání těchto kontejnerů osobami, které zde často ukládají živnostenské odpady ze svých podnikatelských činností a dokonce máte pravdu i v tom, že jsou k ukládání odpadů zneužívány i jedinci ze sousedních obcí (dva případy již byly v minulosti řešeny). Mnohdy je přeplnění kontejneru zdánlivé, způsobené např. bezohledným umístěním objemného kartonu, pod nímž zůstává prázdný nedostupný prostor pro ostatní. V současnosti se připravuje částečná změna v ukládání tříděných odpadů, kdy budou stávající kontejnery nahrazeny menšími nádobami v případě přání a možnosti využití účastníky systému ve svých uzavřených objektech. V celém městě však bohužel tento způsob nebude možné uplatnit.

6. Systém sběru tříděných odpadů v PE pytlích existuje i v Mikulově. Pytle jsou k dispozici všem občanům města na odboru ŽP, na podatelně MěÚ, na středisku STKO, s. r. o., kdykoliv v pracovní dny, a to zdarma. Odvoz pytlů s tříděným odpadem hradí město ze svého rozpočtu v ceně 27 Kč/ks vč. DPH. To jen pro srovnání s Vaší informací z televizní reportáže.

Závěrem Vám přeji vše jen dobré, pevné zdraví a pak také dostatek času k zamýšlení nad motivací pro lepší životní prostředí, které si jistě přejete i Vy, odpadový skeptik.

S přátelským pozdravem – Ing. Jan Hluchý, OŽP, MěÚ Mikulov.